NTI Reader
NTI Reader

乐器数字化接口 (樂器數字化接口) yuèqì shùzìhuà jiēkǒu

yuèqì shùzìhuà jiēkǒu proper noun Musical Instrument Digital Interface (MIDI)
Domain: Information Technology 信息技术