NTI Reader
NTI Reader

hóng jiàng

  1. hóng noun a rainbow
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Color 颜色
  2. jiàng noun a rainbow
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Color 颜色

Contained in

棕尾虹雉彩虹黄宾虹霓虹灯霓虹彩虹鹦鹉虹桥

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 31 6
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 24 5
Da Piluzhena Cheng Fo Jing Shu 《大毘盧遮那成佛經疏》 Scroll 15 5
Dharmasaṃgītisūtra (Fo Shuo Fa Ji Jing) 《佛說法集經》 Scroll 2 5
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 43 4
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 23 4
Beishan Record 《北山錄》 Scroll 1 4
Lushan Ji 《廬山記》 Scroll 4 4
Supplement to the Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《續一切經音義》 Scroll 5 4
Jin Guangming Jing Wen Ju Ji 《金光明經文句記》 Scroll 5 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
白虹 白虹 白虹妖星墮 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 56 26
虹霓 虹霓 如虹霓色 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 58 18
虹蜺 虹蜺 美若虹蜺 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 1 11
虹色 虹色 華鬘瓔珞如天虹色 Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 18 8
虹十二 虹十二 後佛滅時白虹十二道南北 Guan Wu Liang Shou Fo Jing Yi Shu 《觀無量壽佛經義疏》 Scroll 1 7
流虹 流虹 圓光狀彼流虹遶 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 16 5
虹贯 虹貫 白虹貫日赤氣穿宮 Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 5 4
天虹 天虹 華鬘瓔珞如天虹色 Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 18 4
虹昼 虹晝 仙虹晝爍 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 1 3
虹表 虹錶 白二虹表不祥相 Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra (Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing) 《金光明最勝王經》 Scroll 6 3