NTI Reader
NTI Reader

可喜 kěxǐ

kěxǐ adjective gratifying / heartening
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 15 11
Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 13 6
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 13 6
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 9 5
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 2 5
Xian Yang Shengjiao Lun 《顯揚聖教論》 Scroll 5 4
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 42 4
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 23 4
Abhidharmadharmaskandhapādaśāstra (Apidamo Fa Yun Zu Lun) 《阿毘達磨法蘊足論》 Scroll 7 4
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 10 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
端正可喜 端正可喜 而彼閣道端正可喜 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 2 36
可喜端正 可喜端正 可喜端正 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 10 13
可喜法 可喜法 可喜法中不 Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 47 13
可喜乐 可喜樂 無可喜樂 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 12
可喜可乐 可喜可樂 能感可喜可樂可愛可意報者 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 38 11
南无可喜 南無可喜 南無可喜佛 Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 5 7
色可喜 色可喜 眼知色可喜 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 42 6
可喜可爱 可喜可愛 可喜可愛 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 5
可乐可喜 可樂可喜 無量有情皆共可愛可樂可喜 Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 7 5
可喜果 可喜果 非可喜果 Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 13 4