NTI Reader
NTI Reader

挠 (撓) náo

náo verb to scratch
Domain: Modern Chinese 现代汉语

Contained in

阻挠百折不挠不屈不挠屈挠挠曲挠钩

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 5 10
Commentary on the Zhao Lun 《肇論疏》 Scroll 3 6
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 6
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 26 6
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 48 6
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 76 6
Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 《大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔》 Scroll 43 5
Tang Da Jian Fu Si Gu Si Zhu Fan Jing Dade Fa Zang Heshang Chuan 《唐大薦福寺故寺主翻經大德法藏和尚傳》 Scroll 1 5
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 65 5
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 70 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
挠搅 撓攪 撓攪五內 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 9 13
挠乱 撓亂 撓亂其意 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 5 10
挠害 撓害 撓害 Yaoshi Liuli Guang Wang Qi Fo Benyuan Gongde Jing Niansong Yi Gui 《藥師琉璃光王七佛本願功德經念誦儀軌》 Scroll 1 7
侵挠 侵撓 諸兔調順各不侵撓 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 2 7
挠动 撓動 能遍撓動三有大城諸煩惱海 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 66 7
挠捞 撓撈 有泥犁名撓撈河 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 7
吹挠 吹撓 吹撓水上生厚沫 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 5 7
喧挠 喧撓 諸餘沙門婆羅門在喧撓中 Suvikrāntavikrāmiparipṛcchāprajñāpāramitāsūtra 《勝天王般若波羅蜜經》 Scroll 1 5
挠浊 撓濁 無有撓濁 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 18 4
挠色 撓色 二十七者正容貌不撓色 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 24 4