NTI Reader
NTI Reader

瑜伽行唯识学派 (瑜伽行唯識學派) Yújiāxíngwěishí Xuépài

Yújiāxíngwěishí Xuépài proper noun Yogācāra School
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Mahāyāna Buddhism 大乘佛教 , Concept: School 派
Notes: See 瑜伽宗