NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

悉达多 (悉達多) Xīdáduō

Xīdáduō proper noun Siddhartha
Domain: Buddhism 佛教
Notes: given name of the Buddha

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 4 9
Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 3 8
Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 5 4
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 12 3
Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 12 3
Notes on the Teaching and Meaning of the Usnisa Vijaya Dharani 《佛頂尊勝陀羅尼經教跡義記》 Scroll 1 3
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 29 2
Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 3 2
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 13 2
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 51 2

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
悉达多太子 悉達多太子 比悉達多太子所有一毫威德 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 12 14
字悉达多 字悉達多 字悉達多 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 11 12
号悉达多 號悉達多 號悉達多 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 10 6
尔时悉达多 爾時悉達多 爾時悉達多太子顯自威神 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 3 4
云海悉达多 雲海悉達多 唐言一切義成舊云悉達多訛略也 Guan Mile Shang Sheng Doushuaitian Jing Zan 《觀彌勒上生兜率天經贊》 Scroll 1 4
婆悉达多 婆悉達多 我當與子名薩婆悉達多 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 3 3
子悉达多 子悉達多 與我奉彼淨飯王子悉達多 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 5 3
置悉达多 置悉達多 次於外院東面置悉達多 Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 3 3
悉达多明王 悉達多明王 置悉達多明王 Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 3 2
生悉达多 生悉達多 若審決定是我所生悉達多者 Mahāmāyāsūtra (Queen Maya Sutra) 《摩訶摩耶經》 Scroll 1 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
悉達多 Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 1
悉達多 Scroll 10 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
悉達多 Scroll 3 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 2
悉達多 Scroll 10 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
悉達多 Scroll 11 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
悉達多 Scroll 12 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 3
爾時次第悉達多太子 Scroll 13 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 2
愛子悉達多 Scroll 19 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
悉達多 Scroll 2 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 2
淨飯王悉達多 Scroll 3 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 8
悉達多太子 Scroll 4 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 9
爾時悉達多太子 Scroll 5 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 4
淨飯王悉達多金剛座無上 Scroll 6 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 2
世尊悉達多 Scroll 62 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1
悉達多 Scroll 19 in Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 1
悉達多 Scroll 29 in Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 2
悉達多 Scroll 17 in Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 1
悉達多 Scroll 27 in Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 2
決定悉達多 Scroll 1 in Mahāmāyāsūtra (Queen Maya Sutra) 《摩訶摩耶經》 1
南無悉達多如來 Scroll 5 in Buddhanāmasahasrapañcaśatacatustripañcadaśa (Wu Qian Wu Bai Fo Ming Shen Zhou Chu Zhang Mie Zui Jing) 《五千五百佛名神呪除障滅罪經》 1
釋種悉達多 Scroll 7 in Laṅkāvatārasūtra (Dasheng Ru Lengjia Jing) 《大乘入楞伽經》 2
次於外院東面悉達多 Scroll 3 in Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 1
悉達多明王 Scroll 3 in Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 1
悉達多明王 Scroll 2 in Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 1
大佛悉達多 Scroll 1 in Da Tuoluoni Mofa Zhong Yizi Xin Zhou Jing 《大陀羅尼末法中一字心呪經》 1