NTI Reader
NTI Reader

悉达多 (悉達多) Xīdáduō

Xīdáduō proper noun Siddhartha
Domain: Buddhism 佛教
Notes: given name of the Buddha

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 4 9
Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 3 8
Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 5 4
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 12 3
Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 12 3
Notes on the Teaching and Meaning of the Usnisa Vijaya Dharani 《佛頂尊勝陀羅尼經教跡義記》 Scroll 1 3
Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 3 2
Laṅkāvatārasūtra (Dasheng Ru Lengjia Jing) 《大乘入楞伽經》 Scroll 7 2
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 13 2
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 29 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
悉达多太子 悉達多太子 比悉達多太子所有一毫威德 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 12 14
字悉达多 字悉達多 字悉達多 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 11 12
号悉达多 號悉達多 號悉達多 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 10 6
云悉达多 雲悉達多 唐言一切義成舊云悉達多訛略也 Guan Mile Shang Sheng Doushuaitian Jing Zan 《觀彌勒上生兜率天經贊》 Scroll 1 4
尔时悉达多 爾時悉達多 爾時悉達多太子顯自威神 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 3 4
婆悉达多 婆悉達多 我當與子名薩婆悉達多 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 3 3
子悉达多 子悉達多 與我奉彼淨飯王子悉達多 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 5 3
置悉达多 置悉達多 次於外院東面置悉達多 Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》 Scroll 3 3
曰悉达多 曰悉達多 古曰悉達多 Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 Scroll 4 2
生悉达多 生悉達多 若審決定是我所生悉達多者 Mahāmāyāsūtra (Queen Maya Sutra) 《摩訶摩耶經》 Scroll 1 2