NTI Reader
NTI Reader

法轮 (法輪) fǎlún

fǎlún proper noun Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: dharmacakra, Pāli: dhammacakka, Japanese: hōrin; the eight spokes of the Dharma Wheel represent the eight elements of the path (BL 'dharmacakra'; FGDB '法輪'; Sharf 2005, p. 270)

Contained in

转法轮转法轮印转法轮经三转法轮经不退转法轮经大圣妙吉祥菩萨说除灾教令法轮转法轮菩萨摧魔怨敌法转法轮经忧波提舍三转法轮三法轮佛说转法轮经正法轮身正法轮法轮堂

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
无上法轮 無上法輪 毗婆尸如來於槃頭城鹿野苑中轉無上法輪 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 101
转正法轮 轉正法輪 能隨如來轉正法輪 Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 Scroll 1 92
不退法轮 不退法輪 不退法輪 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 1 24
清净法轮 清凈法輪 轉於無上清淨法輪 Shou Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《受新歲經》 Scroll 1 23
微妙法轮 微妙法輪 於天人前轉於無上微妙法輪 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 15 19
不退转法轮 不退轉法輪 轉不退轉法輪 The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 1 17
法轮转 法輪轉 以無上法輪轉未轉者 Zhuan Falun Jing (Dharmacakrapravartanasūtra) 《佛說轉法輪經》 Scroll 1 13
四谛法轮 四諦法輪 轉四諦法輪 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 7
梵法轮 梵法輪 當轉梵法輪 Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 3 6
尊法轮 尊法輪 今轉尊法輪 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 8 5