NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

法轮 (法輪) fǎlún

fǎlún proper noun Dharma Wheel / Dharmacakra
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: dharmacakra, Pāli: dhammacakka, Japanese: hōrin; the eight spokes of the Dharma Wheel represent the eight elements of the path (BL 'dharmacakra'; FGDB '法輪')

Contained in

转法轮转法轮印转法轮经三转法轮经不退转法轮经大圣妙吉祥菩萨说除灾教令法轮转法轮菩萨摧魔怨敌法转法轮经忧波提舍三转法轮三法轮佛说转法轮经法轮堂

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 21 38
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 3 37
Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 Scroll 4 32
Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 11 32
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 182 27
Dasheng Fa Yuan Yi Lin Zhang 《大乘法苑義林章》 Scroll 1 23
Zhuan Falun Jing You Bo Ti She 《轉法輪經憂波提舍》 Scroll 1 22
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 31 19
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 47 19
Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 Scroll 2 17

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
无上法轮 無上法輪 毗婆尸如來於槃頭城鹿野苑中轉無上法輪 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 101
转正法轮 轉正法輪 能隨如來轉正法輪 Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 Scroll 1 83
不退法轮 不退法輪 不退法輪 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 1 24
清净法轮 清淨法輪 轉於無上清淨法輪 Shou Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《受新歲經》 Scroll 1 23
微妙法轮 微妙法輪 於天人前轉於無上微妙法輪 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 15 19
不退转法轮 不退轉法輪 轉不退轉法輪 The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 1 17
法轮转 法輪轉 以無上法輪轉未轉者 Zhuan Falun Jing (Dharmacakrapravartanasūtra) 《佛說轉法輪經》 Scroll 1 14
四谛法轮 四諦法輪 轉四諦法輪 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 7
梵法轮 梵法輪 當轉梵法輪 Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 3 6
尊法轮 尊法輪 今轉尊法輪 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 8 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
毗婆尸如來頭城鹿野苑中轉無上法輪 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
無上法輪 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
法輪三轉 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
法輪 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
四諦法輪 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
無上法輪 Scroll 29 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
無上法輪 Scroll 56 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
無上清淨法輪 Scroll 1 in Shou Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《受新歲經》 1
無上法輪 Scroll 1 in Jie Xia Jing (Pravāraṇasūtra) 《解夏經》 1
仙人住處鹿野苑中轉法輪 Scroll 15 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
隨轉法輪 Scroll 23 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
法輪 Scroll 25 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
眾祐法輪三轉 Scroll 1 in Zhuan Falun Jing (Dharmacakrapravartanasūtra) 《佛說轉法輪經》 2
廣說三轉十二法輪 Scroll 1 in San Zhuan Falun Jing (Dharmacakrapravartanasūtra) 《佛說三轉法輪經》 1
無上法輪 Scroll 4 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
法輪 Scroll 8 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
今日如來法輪 Scroll 14 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
法輪 Scroll 24 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
如來轉正法輪 Scroll 1 in Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 1
四行法輪 Scroll 1 in Qi Chu San Guan Jing 《七處三觀經》 1
轉正法輪 Scroll 2 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 1
法輪 Scroll 6 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 1
諸眾生轉正法輪 Scroll 7 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 2
無上法輪 Scroll 1 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 5
法輪 Scroll 3 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1