NTI Reader
NTI Reader

沙门 (沙門) shāmén

  1. shāmén noun a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: Sanskrit equivalent: śramaṇa, Pāli: samaṇa, Japanese: shamon; (BL 'śramaṇa'; Ding '沙門'; FGDB '沙門'; Lotus '沙門'; SH '沙門')
  2. shāmén noun the Shramana movement / wandering ascetic
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Religion 宗教
    Notes: Sanskrit equivalent: śramaṇa, Pāli: samaṇa; a non-Vedic religious movement in ancient India (BL 'śramaṇa'; SH '沙門')

Contained in

沙门氏菌毘沙门毘沙门天毗沙门天毗沙门三藏沙门义净赐紫沙门沙门岛沙门果经毘沙门天王经佛说毘沙门天王经毘沙门天王经北方毘沙门天王随军护法仪轨北方毘沙门天王随军护法真言毘沙门仪轨北方毘沙门多闻宝藏天王神妙陀罗尼别行仪轨大沙门百一羯磨法唐护法沙门法琳别传集沙门不应拜俗等事寺沙门玄奘上表记沙门果大沙门沙门女沙门那

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Dasazhenigan Zi Suo Shuo Jing) 《大薩遮尼乾子所說經》 Scroll 6 206
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 27 182
Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 15 169
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 8 158
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 113 134
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 131
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 23 131
Da Tang Nei Dian Lu 《大唐內典錄》 Scroll 4 130
Da Tang Nei Dian Lu 《大唐內典錄》 Scroll 5 127
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 13 125

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
沙门瞿昙 沙門瞿曇 今沙門瞿曇出此城門 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 179
余沙门 餘沙門 餘沙門 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 36
世间沙门 世間沙門 諸世間沙門 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 14
沙门释子 沙門釋子 汝寧可自稱為沙門釋子耶 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 14
闻沙门 聞沙門 聞沙門瞿曇今夜於雙樹間當取滅度 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 11
瞿昙沙门 瞿曇沙門 我聞瞿曇沙門今夜當取滅度 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 10
沙门现 沙門現 沙門現一 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 10
事沙门 事沙門 汝聞跋祇國人宗事沙門 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 5
诣沙门 詣沙門 汝昔頗曾詣沙門 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 5
作沙门 作沙門 願作沙門 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 1 5