NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

沙门 (沙門) shāmén

  1. shāmén noun a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: Sanskrit equivalent: śramaṇa, Pāli: samaṇa
  2. shāmén noun the Shramana movement
    Domain: Religion 宗教 , Subdomain: India 印度
    Notes: Sanskrit equivalent: śramaṇa, Pāli: samaṇa; a non-Vedic religious movement in ancient India

Contained in

沙门氏菌毘沙门毘沙门天毗沙门天毗沙门三藏沙门义净赐紫沙门沙门岛沙门果经毘沙门天王经佛说毘沙门天王经毘沙门天王经北方毘沙门天王随军护法仪轨北方毘沙门天王随军护法真言毘沙门仪轨北方毘沙门多闻宝藏天王神妙陀罗尼别行仪轨大沙门百一羯磨法唐护法沙门法琳别传集沙门不应拜俗等事寺沙门玄奘上表记沙门果大沙门沙门女

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Dasazhenigan Zi Suo Shuo Jing) 《大薩遮尼乾子所說經》 Scroll 6 206
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 27 182
Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 15 171
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 8 159
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 113 134

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
沙门瞿昙 沙門瞿曇 今沙門瞿曇出此城門 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 179
余沙门 餘沙門 餘沙門 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 36
沙门释子 沙門釋子 汝寧可自稱為沙門釋子耶 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 14
世间沙门 世間沙門 諸世間沙門 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 14
闻沙门 聞沙門 聞沙門瞿曇今夜於雙樹間當取滅度 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 11
沙门现 沙門現 沙門現一 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 10
瞿昙沙门 瞿曇沙門 我聞瞿曇沙門今夜當取滅度 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 10
事沙门 事沙門 汝聞跋祇國人宗事沙門 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 5
作沙门 作沙門 願作沙門 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 1 5
诣沙门 詣沙門 汝昔頗曾詣沙門 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
罽賓三藏沙門佛陀耶舍律藏四十五 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 16
跋祇國人沙門 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
沙門 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
沙門瞿曇今夜取滅度 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 9
沙門 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
沙門 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 5
出家沙門 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
沙門 Scroll 1 in Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 1
西晉河內沙門白法祖 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 7
西晉河內沙門白法祖 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 14
國有沙門應真四方 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 16
沙門梵志殿飯食 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 12
東晉平陽沙門釋法顯 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 4
東晉平陽沙門釋法顯 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 2
東晉平陽沙門釋法顯 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 13
沙門婆羅門 Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 11
沙門 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 11
沙門瞿曇聲聞弟子 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 22
沙門瞿曇 Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 11
沙門婆羅門 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 3
沙門 Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 1
沙門 Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 1
所有一切沙門 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 8
人事沙門道士 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 4
西晉沙門支法度 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 8