NTI Reader
NTI Reader

安世高 Ān Shì Gāo

Ān Shì Gāo proper noun An Shigao
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Monastic 师父
Notes: (c. ?-168 CE) a prince of Parthia and Buddhist monk who travelled to China. An Shigao is known as an early translator of texts into Chinese (BL 'An Shigao'; FGDB '安世高').

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Da Zhoukan Ding Zhong Jing Mulu 《大周刊定眾經目錄》 Scroll 9 56
Da Zhoukan Ding Zhong Jing Mulu 《大周刊定眾經目錄》 Scroll 8 55
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 13 39
Da Zhoukan Ding Zhong Jing Mulu 《大周刊定眾經目錄》 Scroll 7 35
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 23 33
Kaiyuan Shijiao Lu Lue Chu 《開元釋教錄略出》 Scroll 3 28
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 15 26
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 25 26
Zhong Jing Mulu 《眾經目錄》 Scroll 3 24
Da Tang Nei Dian Lu 《大唐內典錄》 Scroll 7 18

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
安世高译 安世高譯 後漢安息國三藏安世高譯 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 1 581
三藏安世高 三藏安世高 後漢安息國三藏安世高譯 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 1 272
代安世高 代安世高 右後漢代安世高譯 Da Zhoukan Ding Zhong Jing Mulu 《大周刊定眾經目錄》 Scroll 1 138
世安世高 世安世高 與漢世安世高出六卷者少異 Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 6 95
后汉安世高 後漢安世高 後漢安世高譯 Fo Shuo Nainu Qi Po Jing 《佛說奈女耆婆經》 Scroll 1 71
沙门安世高 沙門安世高 後漢安息沙門安世高譯 Boluomen Zi Ming Zhong Ai Nian Bu Li Jing (Piyajātikasutta) 《婆羅門子命終愛念不離經》 Scroll 1 17
藏安世高 藏安世高 藏安世高譯 Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 13 10
安世高译者 安世高譯者 亦云普義經第二譯與漢世安世高譯者大同小異見聶道真錄 Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 6 7
汉安世高 漢安世高 目連問經即漢安世高譯 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 5
安世高传 安世高傳 安世高傳第一 Collection of records concerning the Chinese Buddhist Canon (Chu San Zang Ji Ji) 《出三藏記集》 Scroll 13 4