NTI Reader
NTI Reader

涅槃 Nièpán

Nièpán proper noun Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: nirvāṇa, Pāli: nibbāna, Japanese: Nehan, abbreviation: 涅; literally meaning 'extinction' in Sanskrit. Nirvāṇa is liberation from suffering and the goal of spiritual practice in Buddhism and, in particular, of the Eightfold Noble Path 八正道; FGS translation standard: Final Nirvana / Nirvana (BL 'nirvāṇa'; Shambhala 'nirvāṇa'; Conze, 1973, p. 319; DJBT 'Nehan'; Faxiang; FGDB '涅槃').

Contained in

大般涅槃经般涅槃涅槃经无住涅槃无住处涅槃涅槃部大般涅槃经后分佛垂般涅槃略说教诫经佛临涅槃记法住经迦叶赴佛般涅槃经佛入涅槃密迹金刚力士哀恋经文殊师利般涅槃经佛说文殊师利般涅槃经佛说净饭王般涅槃经净饭王般涅槃经涅槃论涅槃经本有今无偈论提婆菩萨释楞伽经中外道小乘涅槃论大般涅槃经集解大般涅槃经义记大般涅槃经玄义涅槃玄义发源机要大般涅槃经疏涅槃经遊意涅槃宗要释迦如来涅槃礼赞文入涅槃法华涅槃时涅槃寂静大般涅槃入般涅槃大涅槃经佛临涅槃略诫经弥勒菩萨般涅槃经涅槃界涅槃妙心涅槃寂静

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 18 501
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 10 274
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 7 265
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 2 212
Niepan Zong Yao 《涅槃宗要》 Scroll 1 204
Da Ban Niepan Jing You Yi 《涅槃經遊意》 Scroll 1 185
Commentary on the Zhao Lun 《肇論疏》 Scroll 3 150
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 2 132
Commentary on the Hundred Treatise 《百論疏》 Scroll 3 129
Treatise on the Mystery of the Mahayana 《大乘玄論》 Scroll 3 126

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
安隐涅槃 安隐涅槃 不得無上安隱涅槃則得涅槃 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 27 69
趣涅槃 趣涅槃 一法趣涅槃 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 58
涅槃道 涅槃道 示涅槃道 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 22
自觉涅槃 自覺涅槃 無所著故自覺涅槃 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 2 19
证涅槃 證涅槃 速證涅槃 Fo Weishou Jia Zhengzhe Shuo Yebao Chabie Jing (Śukasūtra)《佛為首迦長者說業報差別經》 Scroll 1 11
涅槃止息 涅槃止息 或見涅槃止息 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 7 8
见涅槃 見涅槃 或見涅槃止息 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 7 8
涅槃及 涅槃及 教示涅槃及涅槃道 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 8
涅槃相应 涅槃相應 與涅槃相應 Zun Shang Jing (Lomasakaṅgiyabhaddekarattasutta)《尊上經》 Scroll 1 8
及涅槃 及涅槃 教示涅槃及涅槃道 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 8