NTI Reader
NTI Reader

静思素食坊 (靜思素食坊) Jìng Sī Sùshí Fāng

Jìng Sī Sùshí Fāng proper noun Jing Si Vegetarian Restaurant
Domain: Food and Drink 饮食 , Subdomain: Beijing 北京 , Concept: Vegetarian Restaurant 素菜馆
Notes: Located at 东城区大佛寺东街甲18号