NTI Reader
NTI Reader

瞿夷 jùyí

jùyí proper noun Gautami / Gautamī / Gotami / Gotamī
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Indian Buddhism 印度佛教 , Concept: Person 人
Notes: Same as 瞿曇彌 (FGDB '瞿曇彌')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Taizi Rui Ying Ben Qi Jing 《太子瑞應本起經》 Scroll 1 11
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 10
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 56 7
Drumakinnararājaparipṛcchā (Da Shu Jinnaluo Wang Suo Wen Jing) 《大樹緊那羅王所問經》 Scroll 4 7
Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 4 7
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 1 6
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 29 5
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 10 4
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 20 4
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
今瞿夷 今瞿夷 今瞿夷是也 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 11 15
瞿夷天子 瞿夷天子 爾時瞿夷天子語釋提 Drumakinnararājaparipṛcchā (Da Shu Jinnaluo Wang Suo Wen Jing) 《大樹緊那羅王所問經》 Scroll 4 8
尔时瞿夷 爾時瞿夷 爾時瞿夷天子語釋提 Drumakinnararājaparipṛcchā (Da Shu Jinnaluo Wang Suo Wen Jing) 《大樹緊那羅王所問經》 Scroll 4 6
瞿夷曰 瞿夷曰 瞿夷曰 Taizi Rui Ying Ben Qi Jing 《太子瑞應本起經》 Scroll 1 5
瞿夷释氏 瞿夷釋氏 故納瞿夷釋氏之女 Jñānottarabodhisattvaparipṛcchā (Hui Shang Pusa Wen Da Shan Quan Jing) 《慧上菩薩問大善權經》 Scroll 2 4
纳瞿夷 納瞿夷 故納瞿夷釋氏之女 Jñānottarabodhisattvaparipṛcchā (Hui Shang Pusa Wen Da Shan Quan Jing) 《慧上菩薩問大善權經》 Scroll 2 4
瞿夷闻 瞿夷聞 於是瞿夷聞車匿言 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 4 3
谓瞿夷 謂瞿夷 謂瞿夷曰 Taizi Rui Ying Ben Qi Jing 《太子瑞應本起經》 Scroll 1 3
女瞿夷 女瞿夷 釋女瞿夷欲充所用 Sarvapuṇyasamuccayasamādhisūtra (Deng Ji Zhong De Sanmei Jing) 《等集眾德三昧經》 Scroll 1 3
瞿夷语 瞿夷語 瞿夷語曰 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 25 3