NTI Reader
NTI Reader

文殊菩萨 (文殊菩薩) Wénshū Púsà

Wénshū Púsà proper noun Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Mahāyāna Buddhism 大乘佛教 , Concept: Bodhisattva 菩萨
Notes: Sanskrit equivalent: mañjuśrī (FGDB '文殊菩薩'; BCSD '文殊')

Contained in

文殊菩萨献佛陀罗尼名乌苏吒佛说文殊菩萨最胜真实名义经文殊菩萨最胜真实名义经孺童文殊菩萨

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Guang Qingliang Chuan 《廣清涼傳》 Scroll 3 5
Sheng Miao Jixiang Zhenshi Ming Jing 《聖妙吉祥真實名經》 Scroll 1 4
Huayan Wu Jiao Zhi Guan 《華嚴五教止觀》 Scroll 1 4
Guang Qingliang Chuan 《廣清涼傳》 Scroll 2 4
Yaoshi Qi Fo Gongyang Yi Gui Ruyi Wang Jing 《藥師七佛供養儀軌如意王經》 Scroll 1 3
Fo Shuo Wenshu Pusa Zui Sheng Zhenshi Mingyi Jing 《佛說文殊菩薩最勝真實名義經》 Scroll 1 3
Wenshu Suo Shuo Zui Sheng Mingyi Jing 《文殊所說最勝名義經》 Scroll 2 3
Dafang Guang Fo Huayan Jing Sou Xuan Fen Qi Tong Zhi Fang Gui 《大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌》 Scroll 5 2
Song Biographies of Eminent Monks 《宋高僧傳》 Scroll 5 2
Da Huayan Jing Lue Ce 《大華嚴經略策》 Scroll 1 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
尔时文殊菩萨 爾時文殊菩薩 爾時文殊菩薩即復問於舍利弗言 Mañjuśrīvihārasūtra (Fo Shuo Wenshushili Xing Jing) 《佛說文殊師利行經》 Scroll 1 3
文殊菩萨像 文殊菩薩像 各置文殊菩薩像 Song Biographies of Eminent Monks 《宋高僧傳》 Scroll 5 3
文殊菩萨垂 文殊菩薩垂 文殊菩薩垂愍念 Sheng Miao Jixiang Zhenshi Ming Jing 《聖妙吉祥真實名經》 Scroll 1 3
供养文殊菩萨 供養文殊菩薩 常已種種餅菓供養文殊菩薩 Yi Ji Wenshushili Tongzi Tuoluoni Niansong Yi Gui 《一髻文殊師利童子陀羅尼念誦儀軌》 Scroll 1 3
置文殊菩萨 置文殊菩薩 空奏天下食堂中置文殊菩薩 Song Biographies of Eminent Monks 《宋高僧傳》 Scroll 1 3
文殊菩萨问 文殊菩薩問 文殊菩薩問維摩居士云 Quotations from Chan Master Yuanwu Foguo 《圓悟佛果禪師語錄》 Scroll 16 2
文殊菩萨说 文殊菩薩說 文殊菩薩說偈言 Fo Shuo Bao Rulai Sanmei Jing 《佛說寶如來三昧經》 Scroll 1 2
文殊菩萨五 文殊菩薩五 文殊菩薩五字心呪 Sheng Miao Jixiang Zhenshi Ming Jing 《聖妙吉祥真實名經》 Scroll 1 2
礼拜文殊菩萨 禮拜文殊菩薩 向五臺禮拜文殊菩薩他日忽然諮 Huayan Wu Jiao Zhi Guan 《華嚴五教止觀》 Scroll 1 2
文殊菩萨居 文殊菩薩居 文殊菩薩居止 Zhang Suo Zhi Lun 《彰所知論》 Scroll 1 2