NTI Reader
NTI Reader

文殊菩萨 (文殊菩薩) Wénshū Púsà

Wénshū Púsà proper noun Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Mahāyāna Buddhism 大乘佛教 , Concept: Bodhisattva 菩萨
Notes: Sanskrit equivalent: mañjuśrī (FGDB '文殊菩薩'; BCSD '文殊')

Contained in

文殊菩萨献佛陀罗尼名乌苏吒佛说文殊菩萨最胜真实名义经文殊菩萨最胜真实名义经孺童文殊菩萨

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
文殊菩萨像 文殊菩薩像 各置文殊菩薩像 Song Biographies of Eminent Monks 《宋高僧傳》 Scroll 5 3
尔时文殊菩萨 爾時文殊菩薩 爾時文殊菩薩即復問於舍利弗言 Mañjuśrīvihārasūtra (Fo Shuo Wenshushili Xing Jing) 《佛說文殊師利行經》 Scroll 1 3
供养文殊菩萨 供養文殊菩薩 常已種種餅菓供養文殊菩薩 Yi Ji Wenshushili Tongzi Tuoluoni Niansong Yi Gui 《一髻文殊師利童子陀羅尼念誦儀軌》 Scroll 1 3
文殊菩萨垂 文殊菩薩垂 文殊菩薩垂愍念 Sheng Miao Jixiang Zhenshi Ming Jing 《聖妙吉祥真實名經》 Scroll 1 3
置文殊菩萨 置文殊菩薩 空奏天下食堂中置文殊菩薩 Song Biographies of Eminent Monks 《宋高僧傳》 Scroll 1 3
文殊菩萨摩诃萨 文殊菩薩摩訶薩 文殊菩薩摩訶薩 Wenshu Suo Shuo Zui Sheng Mingyi Jing 《文殊所說最勝名義經》 Scroll 2 2
礼拜文殊菩萨 禮拜文殊菩薩 向五臺禮拜文殊菩薩他日忽然諮 Huayan Wu Jiao Zhi Guan 《華嚴五教止觀》 Scroll 1 2
见文殊菩萨 見文殊菩薩 東會大塔廟處善財見文殊菩薩并已下入位 Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 Scroll 22 2
礼文殊菩萨 禮文殊菩薩 禮文殊菩薩 Guang Qingliang Chuan 《廣清涼傳》 Scroll 3 2
二文殊菩萨 二文殊菩薩 二文殊菩薩 Dafang Guang Fo Huayan Jing Sou Xuan Fen Qi Tong Zhi Fang Gui 《大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌》 Scroll 5 2