NTI Reader
NTI Reader

文殊菩萨 (文殊菩薩) Wénshū Púsà

Wénshū Púsà proper noun Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Mahāyāna Buddhism 大乘佛教 , Concept: Bodhisattva 菩萨
Notes: Sanskrit equivalent: mañjuśrī (FGDB '文殊菩薩'; BCSD '文殊')

Contained in

文殊菩萨献佛陀罗尼名乌苏吒佛说文殊菩萨最胜真实名义经文殊菩萨最胜真实名义经孺童文殊菩萨

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Guang Qingliang Chuan 《廣清涼傳》 Scroll 3 5
Huayan Wu Jiao Zhi Guan 《華嚴五教止觀》 Scroll 1 4
Sheng Miao Jixiang Zhenshi Ming Jing 《聖妙吉祥真實名經》 Scroll 1 4
Guang Qingliang Chuan 《廣清涼傳》 Scroll 2 4
Fo Shuo Wenshu Pusa Zui Sheng Zhenshi Mingyi Jing 《佛說文殊菩薩最勝真實名義經》 Scroll 1 3
Yaoshi Qi Fo Gongyang Yi Gui Ruyi Wang Jing 《藥師七佛供養儀軌如意王經》 Scroll 1 3
Wenshu Suo Shuo Zui Sheng Mingyi Jing 《文殊所說最勝名義經》 Scroll 2 3
Song Biographies of Eminent Monks 《宋高僧傳》 Scroll 5 2
Guang Qingliang Chuan 《廣清涼傳》 Scroll 1 2
Jing Tu Wu Hui Nian Fo Lue Fa Shi Yi Zan 《淨土五會念佛略法事儀讚》 Scroll 2 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
供养文殊菩萨 供養文殊菩薩 常已種種餅菓供養文殊菩薩 Yi Ji Wenshushili Tongzi Tuoluoni Niansong Yi Gui 《一髻文殊師利童子陀羅尼念誦儀軌》 Scroll 1 3
文殊菩萨像 文殊菩薩像 各置文殊菩薩像 Song Biographies of Eminent Monks 《宋高僧傳》 Scroll 5 3
文殊菩萨垂 文殊菩薩垂 文殊菩薩垂愍念 Sheng Miao Jixiang Zhenshi Ming Jing 《聖妙吉祥真實名經》 Scroll 1 3
尔时文殊菩萨 爾時文殊菩薩 爾時文殊菩薩即復問於舍利弗言 Mañjuśrīvihārasūtra (Fo Shuo Wenshushili Xing Jing) 《佛說文殊師利行經》 Scroll 1 3
置文殊菩萨 置文殊菩薩 空奏天下食堂中置文殊菩薩 Song Biographies of Eminent Monks 《宋高僧傳》 Scroll 1 3
文殊菩萨问 文殊菩薩問 文殊菩薩問維摩居士云 Quotations from Chan Master Yuanwu Foguo 《圓悟佛果禪師語錄》 Scroll 16 2
礼文殊菩萨 禮文殊菩薩 禮文殊菩薩 Guang Qingliang Chuan 《廣清涼傳》 Scroll 3 2
见文殊菩萨 見文殊菩薩 東會大塔廟處善財見文殊菩薩并已下入位 Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 Scroll 22 2
二文殊菩萨 二文殊菩薩 二文殊菩薩 Dafang Guang Fo Huayan Jing Sou Xuan Fen Qi Tong Zhi Fang Gui 《大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌》 Scroll 5 2
五台山文殊菩萨 五臺山文殊菩薩 嘗聞五臺山文殊菩薩 Guang Qingliang Chuan 《廣清涼傳》 Scroll 3 2