NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

楞伽经 (楞伽經) Léngjiā Jīng

Léngjiā Jīng proper noun Lankavatara Sutra
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Sutra 经
Notes: Sanskrit equivalent: laṅkāvatārasūtra (FGDB '楞伽經')

Contained in

入楞伽经大乘入楞伽经提婆菩萨破楞伽经中外道小乘四宗论提婆菩萨释楞伽经中外道小乘涅槃论注大乘入楞伽经

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Li Dai Fabao Ji 《曆代法寶記》 Scroll 1 17
Neng Xian Zhong Bian Hui Ri Lun 《能顯中邊慧日論》 Scroll 4 10
Neng Xian Zhong Bian Hui Ri Lun 《能顯中邊慧日論》 Scroll 3 9
Huayan Yi Cheng Cheng Fo Miao Yi 《華嚴一乘成佛妙義》 Scroll 1 7
Niepan Zong Yao 《涅槃宗要》 Scroll 1 7
Dasheng Fa Yuan Yi Lin Zhang 《大乘法苑義林章》 Scroll 1 6
Records of the Transmission of the Lamp 《景德傳燈錄》 Scroll 3 6
Zong Jing Lu 《宗鏡錄》 Scroll 1 6
Zong Jing Lu 《宗鏡錄》 Scroll 29 5
Shi Shi Yao Lan 《釋氏要覽》 Scroll 2 5

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
楞伽经云海 楞伽經雲海 楞伽經云 Sūtrasamuccaya (Dasheng Bao Yaoyi Lun) 《大乘寶要義論》 Scroll 6 105
楞伽经说 楞伽經說 又如楞伽經說 Prajñāpradīpamūlamadhyamakavṛtti (Bore Deng Lun Shi) 《般若燈論釋》 Scroll 5 35
楞伽经偈 楞伽經偈 如楞伽經偈曰 Prajñāpradīpamūlamadhyamakavṛtti (Bore Deng Lun Shi) 《般若燈論釋》 Scroll 4 23
楞伽经中 楞伽經中 是故佛楞伽經中伽他說 Dale Jingang Bu Kong Zhenshi Sanmei Ye Jing Boreboluomiduo Li Qu Shi 《大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋》 Scroll 2 22
说楞伽经 說楞伽經 說楞伽經呪 Laṅkāvatārasūtra (Dasheng Ru Lengjia Jing) 《大乘入楞伽經》 Scroll 6 6
楞伽经言 楞伽經言 如楞伽經言 Jingang Sanmei Jing Lun 《金剛三昧經論》 Scroll 1 5
卷楞伽经 卷楞伽經 種意生者出四卷楞伽經 Wei Mo Jing Lue Shu Chui Yu Ji 《維摩經略疏垂裕記》 Scroll 1 5
楞伽经等 楞伽經等 寫龜經大雲經指鬘經楞伽經等諸經何 Fan Wang Jing Guji Ji 《梵網經古迹記》 Scroll 2 4
楞伽经文 楞伽經文 消於楞伽經文即別 Wei Mo Jing Lue Shu Chui Yu Ji 《維摩經略疏垂裕記》 Scroll 1 4
楞伽经颂 楞伽經頌 如楞伽經頌曰 Jingang Sanmei Jing Lun 《金剛三昧經論》 Scroll 2 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
南無楞伽經 Scroll 30 in Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 1
楞伽經 Scroll 1 in Mañjuśrīparipṛcchā (Wenshushili Wen Jing) 《文殊師利問經》 1
楞伽經 Scroll 1 in Laṅkāvatārasūtra 《楞伽阿跋多羅寶經》 3
楞伽經 Scroll 4 in Laṅkāvatārasūtra 《楞伽阿跋多羅寶經》 1
受持楞伽經 Scroll 8 in Laṅkāvatārasūtra (Ru Lengjia Jing) 《入楞伽經》 3
演說楞伽經 Scroll 1 in Laṅkāvatārasūtra (Dasheng Ru Lengjia Jing) 《大乘入楞伽經》 1
楞伽經 Scroll 6 in Laṅkāvatārasūtra (Dasheng Ru Lengjia Jing) 《大乘入楞伽經》 2
是故楞伽經 Scroll 2 in Dale Jingang Bu Kong Zhenshi Sanmei Ye Jing Boreboluomiduo Li Qu Shi 《大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋》 1
專心讀誦楞伽經 Scroll 1 in Jambhalajalendrayathālabdhakalpasūtra (Fo Shuo Baozang Shen Da Ming Man Na Luo Yi Gui Jing) 《佛說寶藏神大明曼拏羅儀軌經》 1
楞伽經 Scroll 3 in Jingang Xian Lun 《金剛仙論》 1
楞伽經 Scroll 2 in Jingang Boreboluomi Jing Po Qu Zhe Bu Huai Jia Ming Lun 《金剛般若波羅蜜經破取著不壞假名論》 1
楞伽經 Scroll 4 in Prajñāpradīpamūlamadhyamakavṛtti (Bore Deng Lun Shi) 《般若燈論釋》 3
楞伽經 Scroll 5 in Prajñāpradīpamūlamadhyamakavṛtti (Bore Deng Lun Shi) 《般若燈論釋》 1
婆伽婆楞伽經 Scroll 6 in Prajñāpradīpamūlamadhyamakavṛtti (Bore Deng Lun Shi) 《般若燈論釋》 1
楞伽經 Scroll 8 in Prajñāpradīpamūlamadhyamakavṛtti (Bore Deng Lun Shi) 《般若燈論釋》 1
楞伽經 Scroll 13 in Prajñāpradīpamūlamadhyamakavṛtti (Bore Deng Lun Shi) 《般若燈論釋》 1
楞伽經 Scroll 6 in Sūtrasamuccaya (Dasheng Bao Yaoyi Lun) 《大乘寶要義論》 1
楞伽經如是 Scroll 1 in Ji Zhu Fabao Zuishang Yi Lun 《集諸法寶最上義論》 1
提婆菩薩楞伽經中外小乘 Scroll 1 in Tipo Pusa Po Lengjia Jing Zhongwai Dao Xiaosheng Si Zong Lun 《提婆菩薩破楞伽經中外道小乘四宗論》 1
提婆菩薩楞伽經中外小乘 Scroll 1 in Tipo Pusa Shi Lengjia Jing Zhongwai Dao Xiaosheng Niepan Lun 《提婆菩薩釋楞伽經中外道小乘涅槃論》 1
楞伽經 Scroll 2 in Pūrvabhāvanākrama (Guang Shi Putixin Lun) 《廣釋菩提心論》 2
楞伽經 Scroll 3 in Pūrvabhāvanākrama (Guang Shi Putixin Lun) 《廣釋菩提心論》 2
楞伽經 Scroll 4 in Pūrvabhāvanākrama (Guang Shi Putixin Lun) 《廣釋菩提心論》 1
楞伽經 Scroll 1 in Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna 《大乘起信論》 1
三十八楞伽經 Scroll 1 in Shi Moheyan Lun 《釋摩訶衍論》 1