NTI Reader
NTI Reader

楞伽经 (楞伽經) Léngjiā Jīng

Léngjiā Jīng proper noun Lankavatara Sutra
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Sutra 经
Notes: Sanskrit equivalent: laṅkāvatārasūtra (FGDB '楞伽經')

Contained in

入楞伽经大乘入楞伽经提婆菩萨破楞伽经中外道小乘四宗论提婆菩萨释楞伽经中外道小乘涅槃论注大乘入楞伽经

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Li Dai Fabao Ji 《曆代法寶記》 Scroll 1 17
Neng Xian Zhong Bian Hui Ri Lun 《能顯中邊慧日論》 Scroll 4 10
Neng Xian Zhong Bian Hui Ri Lun 《能顯中邊慧日論》 Scroll 3 9
Huayan Yi Cheng Cheng Fo Miao Yi 《華嚴一乘成佛妙義》 Scroll 1 7
Niepan Zong Yao 《涅槃宗要》 Scroll 1 7
Records of the Transmission of the Lamp 《景德傳燈錄》 Scroll 3 6
Zong Jing Lu 《宗鏡錄》 Scroll 1 6
Dasheng Fa Yuan Yi Lin Zhang 《大乘法苑義林章》 Scroll 1 6
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 3 5
Zong Jing Lu 《宗鏡錄》 Scroll 29 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
楞伽经云 楞伽經雲 楞伽經云 Sūtrasamuccaya (Dasheng Bao Yaoyi Lun) 《大乘寶要義論》 Scroll 6 105
楞伽经说 楞伽經說 又如楞伽經說 Prajñāpradīpamūlamadhyamakavṛtti (Bore Deng Lun Shi) 《般若燈論釋》 Scroll 5 35
楞伽经偈 楞伽經偈 如楞伽經偈曰 Prajñāpradīpamūlamadhyamakavṛtti (Bore Deng Lun Shi) 《般若燈論釋》 Scroll 4 23
楞伽经中 楞伽經中 是故佛楞伽經中伽他說 Dale Jingang Bu Kong Zhenshi Sanmei Ye Jing Boreboluomiduo Li Qu Shi 《大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋》 Scroll 2 22
说楞伽经 說楞伽經 說楞伽經呪 Laṅkāvatārasūtra (Dasheng Ru Lengjia Jing) 《大乘入楞伽經》 Scroll 6 6
楞伽经言 楞伽經言 如楞伽經言 Jingang Sanmei Jing Lun 《金剛三昧經論》 Scroll 1 5
捲楞伽经 捲楞伽經 種意生者出四卷楞伽經 Wei Mo Jing Lue Shu Chui Yu Ji 《維摩經略疏垂裕記》 Scroll 1 5
楞伽经文 楞伽經文 消於楞伽經文即別 Wei Mo Jing Lue Shu Chui Yu Ji 《維摩經略疏垂裕記》 Scroll 1 4
楞伽经及 楞伽經及 五楞伽經及如來藏經 Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 15 4
楞伽经颂 楞伽經頌 如楞伽經頌曰 Jingang Sanmei Jing Lun 《金剛三昧經論》 Scroll 2 4