NTI Reader
NTI Reader

楞伽 (楞伽) Léngjiā

Léngjiā proper noun Lankavatara Sutra
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Sutra 经
Notes: Sanskrit equivalent: laṅkāvatāra sūtra

Contained in

楞伽经楞伽阿跋多罗宝经入楞伽经大乘入楞伽经提婆菩萨破楞伽经中外道小乘四宗论提婆菩萨释楞伽经中外道小乘涅槃论楞伽阿跋多罗宝经注解入楞伽心玄义注大乘入楞伽经楞伽国

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāyānābhisamaya (Dasheng Tong Xing Jing) 《大乘同性經》 Scroll 1 105
Laṅkāvatārasūtra (Ru Lengjia Jing) 《入楞伽經》 Scroll 1 69
Notes on the Laṅkāvatāra Sūtra 《楞伽阿跋多羅寶經註解》 Scroll 1 51
Laṅkāvatārasūtra (Dasheng Ru Lengjia Jing) 《大乘入楞伽經》 Scroll 1 41
Neng Xian Zhong Bian Hui Ri Lun 《能顯中邊慧日論》 Scroll 3 30
Zhu Dasheng Ru Lengjia Jing 《注大乘入楞伽經》 Scroll 1 22
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 3 21
Notes on the Laṅkāvatāra Sūtra 《楞伽阿跋多羅寶經註解》 Scroll 4 21
Notes on the Laṅkāvatāra Sūtra 《楞伽阿跋多羅寶經註解》 Scroll 2 20
Shi Moheyan Lun 《釋摩訶衍論》 Scroll 2 19

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
楞伽王 楞伽王 伽楞伽王有九轉輪聖王 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 180
毘楞伽 毘楞伽 如釋提桓因著釋迦毘楞伽寶瓔珞已 Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Pusa Xing Fangbian Jingjie Shentong Bianhua Jing) 《佛說菩薩行方便境界神通變化經》 Scroll 1 34
楞伽契经 楞伽契經 如入楞伽契經中說 Yogācāryabhūmiśāstrakārikā (Yujia Shi Di Lun Shi) 《瑜伽師地論釋》 Scroll 1 19
楞伽城 楞伽城 得至楞伽城 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 3 19
楞伽宝 楞伽寶 如釋提桓因著釋迦毘楞伽寶瓔珞已 Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Pusa Xing Fangbian Jingjie Shentong Bianhua Jing) 《佛說菩薩行方便境界神通變化經》 Scroll 1 17
楞伽摩 楞伽摩 遊戲首楞伽摩三摩地 Tathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśasūtra (Fo Huayan Ru Rulai De Zhi Bu Siyi Jingjie Jing) 《佛華嚴入如來德智不思議境界經》 Scroll 1 16
首楞伽 首楞伽 遊戲首楞伽摩三摩地 Tathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśasūtra (Fo Huayan Ru Rulai De Zhi Bu Siyi Jingjie Jing) 《佛華嚴入如來德智不思議境界經》 Scroll 1 14
分流楞伽 分流楞伽 分流楞伽契經中作如是說 Shi Moheyan Lun 《釋摩訶衍論》 Scroll 2 8
入楞伽 入楞伽 我應請如來入楞伽城 Laṅkāvatārasūtra (Ru Lengjia Jing) 《入楞伽經》 Scroll 1 8
楞伽大城 楞伽大城 十頭羅剎焚燒南海楞伽大城 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 15 6