NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

楞伽 (楞伽) Léngjiā

Léngjiā proper noun Lankavatara Sutra
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Sutra 经
Notes: Sanskrit equivalent: laṅkāvatāra sūtra

Contained in

楞伽经楞伽阿跋多罗宝经入楞伽经大乘入楞伽经提婆菩萨破楞伽经中外道小乘四宗论提婆菩萨释楞伽经中外道小乘涅槃论楞伽阿跋多罗宝经注解入楞伽心玄义注大乘入楞伽经楞伽国

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Mahāyānābhisamaya (Dasheng Tong Xing Jing) 《大乘同性經》 Scroll 1 105
Laṅkāvatārasūtra (Ru Lengjia Jing) 《入楞伽經》 Scroll 1 69
Notes on the Laṅkāvatāra Sūtra 《楞伽阿跋多羅寶經註解》 Scroll 1 51
Laṅkāvatārasūtra (Dasheng Ru Lengjia Jing) 《大乘入楞伽經》 Scroll 1 41
Neng Xian Zhong Bian Hui Ri Lun 《能顯中邊慧日論》 Scroll 3 30
Zhu Dasheng Ru Lengjia Jing 《注大乘入楞伽經》 Scroll 1 22
Notes on the Laṅkāvatāra Sūtra 《楞伽阿跋多羅寶經註解》 Scroll 4 21
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 3 21
Notes on the Laṅkāvatāra Sūtra 《楞伽阿跋多羅寶經註解》 Scroll 2 20
Shi Moheyan Lun 《釋摩訶衍論》 Scroll 2 19

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
伽楞伽 伽楞伽 五名伽楞伽 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 2
跋楞伽 跋楞伽 鞞跋楞伽村 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 22 2
楞伽村 楞伽村 鞞跋楞伽村 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 22 2
楞伽城 楞伽城 得至楞伽城 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 3 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
楞伽 Scroll 22 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
楞伽 Scroll 22 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
楞伽聚落 Scroll 47 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
楞伽 Scroll 1 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 1
楞伽 Scroll 3 in Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 2
釋提桓因釋迦楞伽瓔珞 Scroll 1 in Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Pusa Xing Fangbian Jingjie Shentong Bianhua Jing) 《佛說菩薩行方便境界神通變化經》 1
楞伽聚落 Scroll 62 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 2
楞伽 Scroll 5 in Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 2
羅剎焚燒南海楞伽大城 Scroll 15 in Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 1
楞伽 Scroll 5 in Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 2
羅剎焚燒南海楞伽大城 Scroll 15 in Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 1
遊戲楞伽三摩地 Scroll 1 in Tathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśasūtra (Fo Huayan Ru Rulai De Zhi Bu Siyi Jingjie Jing) 《佛華嚴入如來德智不思議境界經》 2
釋迦楞伽摩尼 Scroll 1 in Tathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśasūtra (Dafangguang Ru Rulai Zhi De Bu Siyi Jing) 《大方廣入如來智德不思議經》 1
釋迦楞伽 Scroll 17 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1
一一童子五百釋迦楞伽摩尼寶以為瓔珞 Scroll 1 in The Sutra on Contemplation of Amitāyus 《觀無量壽佛經》 3
摩訶楞伽 Scroll 7 in Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 2
須彌山楞伽 Scroll 29 in Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 1
摩訶楞伽 Scroll 7 in Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 2
須彌山楞伽 Scroll 27 in Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 1
楞伽 Scroll 36 in Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 1
大身遊戲兩手執持帝釋楞伽摩尼寶 Scroll 47 in Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 1
楞伽 Scroll 53 in Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 1
楞伽 Scroll 58 in Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 1
釋迦楞伽 Scroll 4 in Gagaṇagañjaparipṛcchā (Da Ji Da Xukongzang Pusa Suo Wen Jing) 《大集大虛空藏菩薩所問經》 1
無量釋迦楞伽圍遶 Scroll 1 in Ākāśagarbhasūtra (Xukong Zang Pusa Jing) 《虛空藏菩薩經》 7
楞伽 Scroll 22 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
楞伽 Scroll 22 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
楞伽聚落 Scroll 47 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
楞伽 Scroll 1 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 1
楞伽 Scroll 3 in Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 2
釋提桓因釋迦楞伽瓔珞 Scroll 1 in Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Pusa Xing Fangbian Jingjie Shentong Bianhua Jing) 《佛說菩薩行方便境界神通變化經》 1
楞伽聚落 Scroll 62 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 2
楞伽 Scroll 5 in Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 2
羅剎焚燒南海楞伽大城 Scroll 15 in Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 1
楞伽 Scroll 5 in Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 2
羅剎焚燒南海楞伽大城 Scroll 15 in Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 1
遊戲楞伽三摩地 Scroll 1 in Tathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśasūtra (Fo Huayan Ru Rulai De Zhi Bu Siyi Jingjie Jing) 《佛華嚴入如來德智不思議境界經》 2
釋迦楞伽摩尼 Scroll 1 in Tathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśasūtra (Dafangguang Ru Rulai Zhi De Bu Siyi Jing) 《大方廣入如來智德不思議經》 1
釋迦楞伽 Scroll 17 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1
一一童子五百釋迦楞伽摩尼寶以為瓔珞 Scroll 1 in The Sutra on Contemplation of Amitāyus 《觀無量壽佛經》 3
摩訶楞伽 Scroll 7 in Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 2
須彌山楞伽 Scroll 29 in Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 1
摩訶楞伽 Scroll 7 in Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 2
須彌山楞伽 Scroll 27 in Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 1
楞伽 Scroll 36 in Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 1
大身遊戲兩手執持帝釋楞伽摩尼寶 Scroll 47 in Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 1
楞伽 Scroll 53 in Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 1
楞伽 Scroll 58 in Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 1
釋迦楞伽 Scroll 4 in Gagaṇagañjaparipṛcchā (Da Ji Da Xukongzang Pusa Suo Wen Jing) 《大集大虛空藏菩薩所問經》 1
無量釋迦楞伽圍遶 Scroll 1 in Ākāśagarbhasūtra (Xukong Zang Pusa Jing) 《虛空藏菩薩經》 7