NTI Reader
NTI Reader

舍利 shèlì

  1. shèlì noun ashes or relics after cremation
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: (Ding '舍利'; FGDB '舍利'; SH '舍利')
  2. shèlì noun an egret
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Zoology 动物学 , Concept: Bird 鸟

Contained in

舍利子舍利弗一切如来心秘密全身舍利宝箧陀罗尼经苏提普山舍利寺舍利塔舍利弗阿毘昙论舍利弗阿毘昙佛牙舍利舍利弗多舍利弗罗舍利弗怛罗舍利弗多罗舍利弗摩诃目连遊四衢经舍利弗陀罗尼经一切如来心秘密全身舍利宝箧印陀罗尼经舍利弗问经佛说舍利弗悔过经舍利弗悔过经佛舍利舍利子塔佛牙舍利殿

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 17 170
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 40 115
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 7 100
Ji Shenzhou San Bao Gan Tong Lu 《集神州三寶感通錄》 Scroll 1 87
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 2 78
Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 26 61
Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing Hou Fen) 《大般涅槃經後分》 Scroll 2 54
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 4 51
Weimo Yi Ji 《維摩義記》 Scroll 3 45
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 59 41

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
供养舍利 供養舍利 必能恭敬供養舍利 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 17
舍利国 舍利國 佛在墮舍利國 Da'aidao Bannihuan Jing 《大愛道般泥洹經》 Scroll 1 15
舍利曰 舍利曰 賢者舍利曰 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 1 15
舍利分 舍利分 求舍利分 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 11
分舍利 分舍利 分舍利訖 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 6
堕舍利 墮舍利 佛在墮舍利國 Da'aidao Bannihuan Jing 《大愛道般泥洹經》 Scroll 1 5
舍利及 舍利及 我持舍利及衣鉢來 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 24 5
索舍利 索舍利 索舍利分 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 5
收舍利 收舍利 訖收舍利 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 5
比丘舍利 比丘舍利 佛復告比丘舍利曰 Si Di Jing (Catuḥsatyasūtra) 《四諦經》 Scroll 1 5