NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

舍利 shèlì

  1. shèlì noun ashes or relics after cremation
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: (Ding '舍利'; FGDB '舍利'; SH '舍利')
  2. shèlì noun an egret
    Domain: Zoology 动物学 , Subdomain: Ornithology 鸟类学 , Concept: Bird 鸟

Contained in

舍利子舍利弗一切如来心秘密全身舍利宝箧陀罗尼经苏提普山舍利寺舍利塔舍利弗阿毘昙论舍利弗阿毘昙佛牙舍利舍利弗多舍利弗罗舍利弗怛罗舍利弗多罗舍利弗摩诃目连遊四衢经舍利弗陀罗尼经一切如来心秘密全身舍利宝箧印陀罗尼经舍利弗问经佛说舍利弗悔过经舍利弗悔过经佛舍利舍利子塔佛牙舍利殿

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 17 170
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 40 115
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 7 100
Ji Shenzhou San Bao Gan Tong Lu 《集神州三寶感通錄》 Scroll 1 87
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 2 78
Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 26 61
Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing Hou Fen) 《大般涅槃經後分》 Scroll 2 54
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 4 51
Weimo Yi Ji 《維摩義記》 Scroll 3 45
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 59 41

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
供养舍利 供養舍利 必能恭敬供養舍利 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 19
舍利曰 舍利曰 賢者舍利曰 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 1 15
舍利国 舍利國 佛在墮舍利國 Da'aidao Bannihuan Jing 《大愛道般泥洹經》 Scroll 1 15
舍利分 舍利分 求舍利分 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 11
分舍利 分舍利 分舍利訖 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 7
收取舍利 收取舍利 收取舍利 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 5
舍利及 舍利及 我持舍利及衣鉢來 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 24 5
弥舍利 彌舍利 迦羅越取摩訶卑耶和題俱曇彌舍利 Da'aidao Bannihuan Jing 《大愛道般泥洹經》 Scroll 1 5
比丘舍利 比丘舍利 佛復告比丘舍利曰 Si Di Jing (Catuḥsatyasūtra) 《四諦經》 Scroll 1 5
收舍利 收舍利 訖收舍利 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
舍利 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
舍利 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 33
舍利 Scroll 17 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
舍利 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 13
舍利 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 11
收取舍利 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
力士收取舍利 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 14
賢者舍利 Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 3
舍利 Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 1
比丘舍利 Scroll 1 in Si Di Jing (Catuḥsatyasūtra) 《四諦經》 11
布施塗香供養如來舍利 Scroll 2 in Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 1
白衣舍利 Scroll 1 in Xi Zheng Yinyuan Jing (Sāmagāmasutta) 《息諍因緣經》 3
舍利 Scroll 23 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 12
舍利 Scroll 24 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 3
尊者阿難供養尊者舍利 Scroll 37 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
尊者供養尊者尼拘律舍利 Scroll 45 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
供養舍利 Scroll 46 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
憍陳如舍利 Scroll 13 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
云何舍利 Scroll 2 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 4
示現舍利 Scroll 4 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 1
善逝泥曰舍利 Scroll 1 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
舍利 Scroll 13 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
我等供養尊者舍利 Scroll 18 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 7
舍利弗舍利 Scroll 19 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 7
舍利 Scroll 33 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1