NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

阿难 (阿難) Ānán

Ānán proper noun Ānanda / Ananda
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: One of the Buddha's ten great disciples 十大弟子
Notes: Sanskrit equivalent: ānanda, Pāli: ānanda, Japanese: Anan; a direct disciple of the Buddha (BL 'ānanda'; FGDB '阿難')

Contained in

阿难陀阿难律阿难同学经佛为阿难说处胎会阿难问事佛吉凶经佛说阿难问事佛吉凶经阿难四事经佛说阿难四事经阿难七梦经阿难分别经佛说阿难分别经阿难陀目佉尼呵离陀经佛说阿难陀目佉尼呵离陀隣尼经阿难陀目佉尼呵离陀隣尼经瑜伽集要救阿难陀罗尼焰口轨仪经瑜伽集要焰口施饣起教阿难陀缘由

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 Scroll 1 249
Ren Ben Yu Sheng Jing Zhu 《人本欲生經註》 Scroll 1 242
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 24 152
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 14 134
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 132
Notes on the Meaning of the Śūraṅgama Sūtra 《首楞嚴義疏注經》 Scroll 1 125
Mahākaruṇāpuṇḍarīkasūtra (Dabei Jing) 《大悲經》 Scroll 4 123
Mahākaruṇāpuṇḍarīkasūtra (Dabei Jing) 《大悲經》 Scroll 5 122
Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 119

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
告阿难 告阿難 佛告阿難 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 82
阿难言 阿難言 告阿難言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 38
呼阿难 呼阿難 佛呼阿難勅之 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 22
阿难曰 阿難曰 告阿難曰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 19
阿难白佛 阿難白佛 阿難白佛 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 13
阿难白言 阿難白言 阿難白言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 7
白阿难 白阿難 白阿難言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 7
阿难答曰 阿難答曰 阿難答曰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 5
阿难在 阿難在 阿難在閑靜處 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 5
阿难报 阿難報 阿難報曰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
名曰阿難 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
阿難在世 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 66
阿難 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 71
阿難 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 69
尊者阿難 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 12
侍者阿難 Scroll 1 in Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 1
阿難 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 82
阿難 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 119
賢者阿難 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 45
賢者阿難 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 85
世尊阿難 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 40
阿難 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 73
阿難 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 51
尊者阿難 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 12
賢者阿難 Scroll 1 in Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 249
尊者阿難 Scroll 5 in Madhyamāgama 《中阿含經》 6
尊者阿難燕坐 Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 132
尊者阿難見地 Scroll 9 in Madhyamāgama 《中阿含經》 75
尊者阿難燕坐 Scroll 10 in Madhyamāgama 《中阿含經》 49
尊者阿難安靜 Scroll 11 in Madhyamāgama 《中阿含經》 34
阿難 Scroll 1 in Heng Shui Jing (Uposatha) 《恒水經》 7
侍者阿難 Scroll 1 in Fa Hai Jing 《法海經》 1
阿難 Scroll 1 in Hai Ba De Jing 《海八德經》 3
尊者阿難獨處 Scroll 1 in Ding Sheng Wang Gushi Jing 《頂生王故事經》 28
阿難思惟 Scroll 1 in Wentuojie Wang Jing 《文陀竭王經》 5