NTI Reader
NTI Reader

阿难 (阿難) Ānán

Ānán proper noun Ānanda / Ananda
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: One of the Buddha's ten great disciples 十大弟子
Notes: Sanskrit equivalent: ānanda, Pāli: ānanda, Japanese: Anan; a direct disciple of the Buddha (BL 'ānanda'; FGDB '阿難')

Contained in

阿难陀阿难律阿难同学经佛为阿难说处胎会阿难问事佛吉凶经佛说阿难问事佛吉凶经阿难四事经佛说阿难四事经阿难七梦经阿难分别经佛说阿难分别经阿难陀目佉尼呵离陀经佛说阿难陀目佉尼呵离陀隣尼经阿难陀目佉尼呵离陀隣尼经瑜伽集要救阿难陀罗尼焰口轨仪经瑜伽集要焰口施饣起教阿难陀缘由阿难陀补罗国阿难陀补罗

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 Scroll 1 249
Ren Ben Yu Sheng Jing Zhu 《人本欲生經註》 Scroll 1 242
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 24 152
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 14 134
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 132
Notes on the Meaning of the Śūraṅgama Sūtra 《首楞嚴義疏注經》 Scroll 1 125
Mahākaruṇāpuṇḍarīkasūtra (Dabei Jing) 《大悲經》 Scroll 4 123
Mahākaruṇāpuṇḍarīkasūtra (Dabei Jing) 《大悲經》 Scroll 5 122
Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 119
Mahākaruṇāpuṇḍarīkasūtra (Dabei Jing) 《大悲經》 Scroll 2 115

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
告阿难 告阿難 佛告阿難 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 97
阿难言 阿難言 告阿難言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 38
呼阿难 呼阿難 佛呼阿難勅之 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 22
阿难曰 阿難曰 告阿難曰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 19
阿难白佛 阿難白佛 阿難白佛 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 13
阿难白言 阿難白言 阿難白言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 7
白阿难 白阿難 白阿難言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 7
问阿难 問阿難 世尊知時故問阿難 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 6
阿难在 阿難在 阿難在閑靜處 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 5
阿难报 阿難報 阿難報曰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 5