NTI Reader
NTI Reader

大迦叶 (大迦葉) Dà Jiāyè

Dà Jiāyè proper noun Mahakasyapa / Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: One of the Buddha's ten great disciples 十大弟子
Notes: See 迦葉; FGS translation standard: Mahakasyapa: Foremost in Austerities (Faxiang)

Contained in

大迦叶会大迦叶问大宝积正法经大迦叶本经佛说大迦叶本经

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 12 45
Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā (Sheng Siwei Fantian Suo Wen Jing) 《勝思惟梵天所問經》 Scroll 3 34
Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā (Si Yi Fantian Suo Wen Jing) 《思益梵天所問經》 Scroll 2 33
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 2 33
Aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitā (Fotuo Duoluo) 《佛陀多羅》 Scroll 2 29
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 99 29
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 32 24
Jiaye Jie Jing 《迦葉結經》 Scroll 1 22
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 54 19
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 60 19

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
尊者大迦叶 尊者大迦葉 尊者大迦葉 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 79
大迦叶言 大迦葉言 大迦葉言 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 33
告大迦叶 告大迦葉 世尊告大迦葉曰 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 9 29
大迦叶曰 大迦葉曰 大迦葉曰 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 17
时大迦叶 時大迦葉 時大迦葉獨坐閑房 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 9 17
大迦叶白佛 大迦葉白佛 大迦葉白佛言 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 35 12
大迦叶波 大迦葉波 大迦葉波而為上首 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 1 11
长老大迦叶 長老大迦葉 長老大迦葉作是思惟 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 47 11
大迦叶及 大迦葉及 大迦葉及諸羅漢 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 9
大迦叶等 大迦葉等 謂大迦葉等 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 2 9