NTI Reader
NTI Reader

富楼那 (富樓那) Fùlóunà

Fùlóunà proper noun Purna / Punna
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: One of the Buddha's ten great disciples 十大弟子
Notes: Sanskrit equivalent: pūrna, Pāli: punna, Japanese: Furuna; one of the ten great disciples of the Buddha; FGS translation standard: Purna: Foremost in Teaching the Dharma / Purna (Faxiang; FGDB '富樓那'; JEBD 'Furuna')

Contained in

富楼那会富楼那问经

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 77 129
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 78 47
Notes on the Meaning of the Śūraṅgama Sūtra 《首楞嚴義疏注經》 Scroll 4 23
Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 Scroll 4 23
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 13 17
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 7 16
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 45 16
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 46 15
Ratnakāraṇḍa (Dafangguang Bao Qie Jing) 《大方廣寶篋經》 Scroll 3 13
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 37 13

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
富楼那弥 富樓那彌 富樓那彌多羅尼子苾芻是 Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 Scroll 1 91
富楼那言 富樓那言 佛告富樓那言 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 37 29
告富楼那 告富樓那 佛告富樓那 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 13 27
尊者富楼那 尊者富樓那 尊者富樓那來詣佛所 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 13 16
富楼那等 富樓那等 富樓那等若干仙人 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 37 16
富楼那白佛 富樓那白佛 富樓那白佛言 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 13 15
尔时富楼那 爾時富樓那 爾時富樓那彌多羅尼子白佛言 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 4 11
时富楼那 時富樓那 時富樓那 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 37 9
长老富楼那 長老富樓那 次善男子長老富樓那彌多羅尼子 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 37 7
问富楼那 問富樓那 慧命舍利弗問富樓那彌多羅尼子 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 4 6