NTI Reader
NTI Reader

净土佛摄受经 (凈土佛攝受經) Jìng Tǔ Fó Shè Shòu Jīng

Jìng Tǔ Fó Shè Shòu Jīng proper noun The Avatamsaka Sutra / The Flower Adornment Sutra
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Sutra 经

Contained in

称赞净土佛摄受经