NTI Reader
NTI Reader

一切如来心秘密全身舍利宝箧陀罗尼经 (一切如來心祕密全身舍利寶篋陀羅尼經) Yīqiè Rúlái Xīn Mìmì Quánshēn Shèlì Bǎo Qiè Tuóluóní Jīng

Yīqiè Rúlái Xīn Mìmì Quánshēn Shèlì Bǎo Qiè Tuóluóní Jīng proper noun The Sutra Of Casket Seal Dharani From The Secrete Whole Bodies Relics Of All Buddhas' Hearts
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Sutra 经

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 15 1