NTI Reader
NTI Reader

妙法 miào fǎ

miào fǎ proper noun the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: saddharma

Contained in

妙法莲花经妙法莲华经六妙法门添品妙法莲华经妙法圣念处经说妙法决定业障经成就妙法莲华经王瑜伽观智仪轨妙法莲华经忧波提舍妙法莲华经论优波提舍妙法莲华经玄义妙法莲华经文句妙法莲华经玄贊七妙法妙法门妙法莲华

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dharmasaṃgītisūtra (Fo Shuo Fa Ji Jing) 《佛說法集經》 Scroll 5 60
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 582 41
Dharmasaṃgītisūtra (Fo Shuo Fa Ji Jing) 《佛說法集經》 Scroll 6 25
Fa Hua You Yi 《法華遊意》 Scroll 1 23
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 10 20
Yaoshi Qi Fo Gongyang Yi Gui Ruyi Wang Jing 《藥師七佛供養儀軌如意王經》 Scroll 1 18
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 337 18
Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 17 17
A Brief Commentary on the Lotus Sūtra 《法華論疏》 Scroll 2 17
Hong Zan Fa Hua Zhuan 《弘贊法華傳》 Scroll 2 16

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
说妙法 說妙法 如過去諸佛所說妙法 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 2 38
听受妙法 聽受妙法 圍繞世尊聽受妙法 Yuan Sheng Shu Jing (Pāricchattaka) 《園生樹經》 Scroll 1 17
转妙法 轉妙法 始為人天轉妙法輪 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 16
演说妙法 演說妙法 演說妙法 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 2 12
行妙法 行妙法 而行妙法 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 11
妙法身 妙法身 如來妙法身 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 2 7
受妙法 受妙法 請受妙法 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 4 7
闻妙法 聞妙法 雖聞妙法不信受 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 11 6
思惟妙法 思惟妙法 思惟妙法 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 9 6
什深妙法 甚深妙法 說甚深妙法 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 22 5