NTI Reader
NTI Reader

僧伽吒经 (僧伽吒經) Sēng Jiā Zhà Jīng

Sēng Jiā Zhà Jīng proper noun Saṅghāṭīsūtradharmaparyāya / Sanghata Sutra
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Mahāyāna Buddhism 大乘佛教 , Concept: Sutra 经
Notes: Sanskrit equivalent: Saṅghāṭīsūtradharmaparyāya; the name of a text in the Chinese Buddhist canon (KDC 398; T 423)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Saṅghāṭīsūtradharmaparyāya (Sanghata Sutra) 《僧伽吒經》 Scroll 1 3
Saṅghāṭīsūtradharmaparyāya (Sanghata Sutra) 《僧伽吒經》 Scroll 4 3
Saṅghāṭīsūtradharmaparyāya (Sanghata Sutra) 《僧伽吒經》 Scroll 2 3
Saṅghāṭīsūtradharmaparyāya (Sanghata Sutra) 《僧伽吒經》 Scroll 3 3
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 21 2
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 43 2
Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 1 1
Zhong Jing Mulu 《眾經目錄》 Scroll 1 1
Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 1 1
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 6 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
僧伽吒经四 僧伽吒經四 僧伽吒經四卷 Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 9 15
僧伽吒经云 僧伽吒經雲 又僧伽吒經云 Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 21 4
僧伽吒经卷第一 僧伽吒經卷第一 僧伽吒經卷第一 Saṅghāṭīsūtradharmaparyāya (Sanghata Sutra) 《僧伽吒經》 Scroll 1 3
僧伽吒经卷第三 僧伽吒經卷第三 僧伽吒經卷第三 Saṅghāṭīsūtradharmaparyāya (Sanghata Sutra) 《僧伽吒經》 Scroll 3 2
译僧伽吒经 譯僧伽吒經 譯僧伽吒經等三部七卷 Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 1 2
僧伽吒经一部 僧伽吒經一部 僧伽吒經一部四卷 Da Zhoukan Ding Zhong Jing Mulu 《大周刊定眾經目錄》 Scroll 1 2
僧伽吒经卷第二 僧伽吒經卷第二 僧伽吒經卷第二 Saṅghāṭīsūtradharmaparyāya (Sanghata Sutra) 《僧伽吒經》 Scroll 2 2
僧伽吒经卷第四 僧伽吒經卷第四 僧伽吒經卷第四 Saṅghāṭīsūtradharmaparyāya (Sanghata Sutra) 《僧伽吒經》 Scroll 4 2