NTI Reader
NTI Reader

转正 (轉正) zhuǎnzhèng

zhuǎnzhèng verb to obtain full membership / to obtain tenure
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Society 社会

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 372 12
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 31 9
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 57 5
Mahāmeghasūtra (Da Fangdeng Wuxiang Jing) 《大方等無想經》 Scroll 4 5
Dasheng Fa Yuan Yi Lin Zhang 《大乘法苑義林章》 Scroll 1 5
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 370 4
Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 8 4
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 85 4
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 76 4
Da Hui Du Jing Zong Yao 《大慧度經宗要》 Scroll 1 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
转正法轮 轉正法輪 能隨如來轉正法輪 Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 Scroll 1 376
转正法 轉正法 恒轉正法 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 14 18
如来转正 如來轉正 能隨如來轉正法輪 Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 Scroll 1 17
佛转正 佛轉正 常能紹佛轉正法輪 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 566 17
能转正 能轉正 云何能轉正法輪作諸佛事 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 362 15
等转正 等轉正 為此短命諸惡人等轉正法輪 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 8 7
名为转正 名為轉正 是則名為轉正法輪 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 14 6
劝请转正 勸請轉正 亦能勸請轉正法輪 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 1 5
座转正 座轉正 為坐此座轉正法輪 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 11 4
不能转正 不能轉正 若不能轉正法輪作諸佛事 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 362 4