NTI Reader
NTI Reader

社会工作 (社會工作) shèhuì gōngzuò

shèhuì gōngzuò noun social work
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Social Work 社会工作