NTI Reader
NTI Reader

特蕾莎修女曾 Télěishā xiūnǚ

Télěishā xiūnǚ proper noun Mother Teresa
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Charity 慈善会 , Concept: Nun 修女