NTI Reader
NTI Reader

神经网络 (神經網絡) shénjīng wǎngluò

shénjīng wǎngluò noun neurological / neural network
Domain: Medicine 医疗 , Subdomain: Neurology 神经学