NTI Reader
NTI Reader

yuán

yuán noun a wall
Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

墙垣城垣垝垣残垣逾垣襄垣掖垣垣墙憍慢为垣墙

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Great T'ang Dynasty Record of the Western Regions 《大唐西域記》 Scroll 8 16
Shijia Fangzhi 《釋迦方志》 Scroll 2 16
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 29 12
Shi Jian Ji Gu Lue Xu Ji 《釋鑑稽古略續集》 Scroll 1 10
Guan Mile Shang Sheng Doushuaitian Jing Zan 《觀彌勒上生兜率天經贊》 Scroll 2 8
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 66 8
Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 Scroll 13 7
The Great T'ang Dynasty Record of the Western Regions 《大唐西域記》 Scroll 9 6
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 67 6
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 9 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
金刚垣 金剛垣 師子光明金剛垣 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 66 21
垣墻 垣墻 垣墻高十萬里 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 12
垣壁 垣壁 垣壁以鐵作 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 8
隔垣 隔垣 隔垣聽音響 Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 Scroll 6 5
度垣 度垣 如聲度垣不能為礙 Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 Scroll 6 5
重垣 重垣 周匝圍遶七重垣 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 4 4
垣听 垣聽 隔垣聽音響 Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 Scroll 6 4
铁垣 鐵垣 鐵垣圍表 Pusa Ben Ye Jing 《佛說菩薩本業經》 Scroll 1 3
垣障 垣障 一切眾寶而為垣障 Tathāgatamahākaruṇānirdeśa / Da Ai Jing 《大哀經》 Scroll 1 3
鸠垣 鳩垣 亦入於鳩垣 Daoxing Bore Jing 《道行般若經》 Scroll 10 3