NTI Reader
NTI Reader

义净 (義淨) Yì Jìng

Yì Jìng proper noun Yijing
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Chinese Buddhism 中国佛教 , Concept: Monastic 师父
Notes: (635-713) Yijing was a Tang Dynasty monk who travelled to India. His travels notes are recorded in the text 南海寄歸內法傳 'A Record of the Buddhist Religion: As Practised in India and the Malay Archipelago.'; FGS translation standard: Yijing (BL 'Yijing'; Faxiang; FGDB '義淨')

Contained in

三藏法师义净三藏沙门义净第一义净天

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 17 60
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 27 57
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 12 30
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 20 30
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 23 29
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 13 24
Kaiyuan Shijiao Lu Lue Chu 《開元釋教錄略出》 Scroll 2 23
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 22 18
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 21 15
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 13 13

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
义净译 義淨譯 唐三藏沙門義淨譯 Diamond Sūtra 《佛說能斷金剛般若波羅蜜多經》 Scroll 1 289
三藏义净 三藏義淨 大唐三藏義淨譯 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 56 284
义净奉 義淨奉 唐三藏法師義淨奉 Maitreyavyākaraṇa (Fo Shuo Mile Xia Sheng Cheng Fo Jing) 《佛說彌勒下生成佛經》 Scroll 1 49
唐三藏义净 唐三藏義淨 仍詔唐三藏義淨 Tang Da Jian Fu Si Gu Si Zhu Fan Jing Dade Fa Zang Heshang Chuan 《唐大薦福寺故寺主翻經大德法藏和尚傳》 Scroll 1 46
义净三藏 義淨三藏 義淨三藏 Sarvadurgatipariśodhanauṣṇīṣavijayadhāraṇi (Fo Ding Zun Sheng Tuoluoni) 《佛頂尊勝陀羅尼》 Scroll 1 43
唐义净 唐義淨 至唐義淨重譯此經 Jin Guangming Jing Xuan Yi Shi Yi Ji 《金光明經玄義拾遺記》 Scroll 5 32
义净撰 義淨撰 唐三藏法師義淨撰 Hu Ming Fang Sheng Gui Yi Fa 《護命放生軌儀法》 Scroll 1 26
法师义净 法師義淨 唐三藏法師義淨奉 Maitreyavyākaraṇa (Fo Shuo Mile Xia Sheng Cheng Fo Jing) 《佛說彌勒下生成佛經》 Scroll 1 24
沙门义净 沙門義淨 唐三藏沙門義淨譯 Diamond Sūtra 《佛說能斷金剛般若波羅蜜多經》 Scroll 1 18
藏义净 藏義淨 與前灌頂第十二卷拔除過罪生死得度經同本其三藏義淨所譯 Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 11 12