NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

前言 qiányán

qiányán noun a preface / a forward / an introduction
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Writing 写作

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 5 12
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 43 8
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 9 7
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 8 7
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 16 7
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 7 6
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 2 6
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 9 5
Discourse on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論頌疏論本》 Scroll 1 5
Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 1 4

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
王前言 王前言 如王前言 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 23 6
前言臣 前言臣 前言臣即白王言 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 43 4
佛前言 佛前言 憶佛前言誠無虛妄 Jyotiṣkāvadāna (Fo Shuo Guangming Tongzi Yinyuan Jing) 《佛說光明童子因緣經》 Scroll 2 4
前言纵 前言縱 前言縱是 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 1 3
前言生相 前言生相 前言生相生所生時 Abhidharmakośaśastra (Apidamo Jushe Lun) 《阿毘達磨俱舍論》 Scroll 6 3
及前言 及前言 及前言臣 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 43 3
前言智 前言智 是故前言智無領納 Sāgaramatiparipṛcchāsūtra (Haiyi Pusa Suo Wen Jing Yin Famen Jing) 《佛說海意菩薩所問淨印法門經》 Scroll 5 2
前言无我 前言無我 前言無我等除其有執也 Jingang Bore Jing Zan Shu 《金剛般若經贊述》 Scroll 2 2
违前言 違前言 豈不違前言乎 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 46 2
前言无间 前言無間 是故前言無間滅者 Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 3 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
時婆羅門右手弟子世尊前言 Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
前言 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 4
莫如前言 Scroll 1 in Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 1
智者前言 Scroll 2 in Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 2
便前言賴吒和羅 Scroll 1 in Laizhaheluo Jing (Raṭṭhapālasutta) 《賴吒和羅經》 1
前言 Scroll 1 in Xi Zheng Yinyuan Jing (Sāmagāmasutta) 《息諍因緣經》 2
前言 Scroll 1 in Yi Yu Jing (Vammikasutta) 《蟻喻經》 1
豈不前言 Scroll 46 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
前言 Scroll 47 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
前言 Scroll 1 in Shizi Su Duo Wang Duan Rou Jing《師子素馱娑王斷肉經》 1
前言 Scroll 5 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
前言 Scroll 23 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 2
前言 Scroll 24 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 4
前言 Scroll 36 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
前言 Scroll 43 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 8
前言 Scroll 1 in Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 1
前言 Scroll 7 in Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 1
前言 Scroll 17 in Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 1
前言 Scroll 20 in Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 1
前言 Scroll 1 in Fo Shuo Xulai Jing 《佛說須賴經》 1
前言如是 Scroll 25 in Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 1
前言 Scroll 23 in Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 1
是故前言領納 Scroll 5 in Sāgaramatiparipṛcchāsūtra (Haiyi Pusa Suo Wen Jing Yin Famen Jing) 《佛說海意菩薩所問淨印法門經》 1
聲聞前言不信 Scroll 18 in Ratnameghasūtra (Chu Gai Zhang Pusa Suo Wen Jing) 《佛說除蓋障菩薩所問經》 1
前言虛妄 Scroll 2 in Jyotiṣkāvadāna (Fo Shuo Guangming Tongzi Yinyuan Jing) 《佛說光明童子因緣經》 1