NTI Reader
NTI Reader

前言 qiányán

qiányán noun a preface / a forward / an introduction
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Writing 写作

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 5 12
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 43 8
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 8 7
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 16 7
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 9 7
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 7 6
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 2 6
Discourse on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論頌疏論本》 Scroll 1 5
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 9 5
Weimo Yi Ji 《維摩義記》 Scroll 3 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
王前言 王前言 如王前言 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 23 6
前言臣 前言臣 前言臣即白王言 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 43 4
佛前言 佛前言 憶佛前言誠無虛妄 Jyotiṣkāvadāna (Fo Shuo Guangming Tongzi Yinyuan Jing) 《佛說光明童子因緣經》 Scroll 2 4
前言生相 前言生相 前言生相生所生時 Abhidharmakośaśastra (Apidamo Jushe Lun) 《阿毘達磨俱舍論》 Scroll 6 3
及前言 及前言 及前言臣 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 43 3
前言纵 前言縱 前言縱是 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 1 3
前言无我 前言無我 前言無我等除其有執也 Jingang Bore Jing Zan Shu 《金剛般若經贊述》 Scroll 2 2
前言智 前言智 是故前言智無領納 Sāgaramatiparipṛcchāsūtra (Haiyi Pusa Suo Wen Jing Yin Famen Jing) 《佛說海意菩薩所問淨印法門經》 Scroll 5 2
违前言 違前言 豈不違前言乎 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 46 2
人前言 人前言 不於聲聞人前言不信彼法 Ratnameghasūtra (Chu Gai Zhang Pusa Suo Wen Jing) 《佛說除蓋障菩薩所問經》 Scroll 18 2