NTI Reader
NTI Reader

福德 fúdé

fúdé phrase merit earned / reward / good fortune and good moral conduct
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (FGDB '福德')

Contained in

福德资粮集一切福德三昧经佛说贤者五福德经贤者五福德经吉星福德有情有义,福德人家慈悲福德福德人福德人生福德人家福德天下福德因缘福德如山福德安康福德具足福德致祥福德家门福德深广福德传家

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 61 97
Sarvapuṇyasamuccayasamādhisūtra (Ji Yiqie Fu De Sanmei Jing) 《集一切福德三昧經》 Scroll 1 84
Jingang Xian Lun 《金剛仙論》 Scroll 9 67
Vajracchedikāprajñāpāramitāsūtraśāstra (Jingang Bore Boluomi Jing Lun) 《金剛般若波羅蜜經論》 Scroll 3 48
Mañjuśrīparipṛcchā (Fo Shuo Miao Jixiang Pusa Suo Wen Dasheng Faluo Jing) 《佛說妙吉祥菩薩所問大乘法螺經》 Scroll 1 44
Xiaopin Boreboluomi Jing 《小品般若波羅蜜經》 Scroll 3 42
Jingang Xian Lun 《金剛仙論》 Scroll 4 37
Jingang Bore Jing Zan Shu 《金剛般若經贊述》 Scroll 2 33
Jingang Boreboluomi Jing Zhujie 《金剛般若波羅蜜經註解》 Scroll 1 32
Jingang Xian Lun 《金剛仙論》 Scroll 8 31

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
福德业 福德業 行福德業 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 11
作福德 作福德 作福德業 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 12 10
行福德 行福德 行福德業 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 8
福德润泽 福德潤澤 福德潤澤 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 41 8
五福德 五福德 五福德無量 Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 Scroll 2 5
福德薄 福德薄 隨法福德薄 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 5
福德力 福德力 由轉輪王福德力故 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 5
生福德 生福德 彼女當生福德子 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 3
福德子 福德子 彼女當生福德子 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 3
福德王 福德王 時福德王 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 3 3