NTI Reader
NTI Reader

密教 mìjiào

mìjiào noun esoteric teachings / esoteric Buddhism / Mikkyō
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Esoteric Buddhism 密教
Notes: Japanese: Mikkyō (BL 'Mikkyō'; FGDB '中國密教'; Sharf 2005, p. 264)

Contained in

密教部密教部中国密教祕密教密教宗正纯密教杂部密教瑜伽密教秘密教

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Xian Mi Yuantong Cheng Fo Xin Yao Ji 《顯密圓通成佛心要集》 Scroll 1 8
Fa Hua Xuan Lun 《法華玄論》 Scroll 3 8
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 7 7
Da Fa Ju Tuoluoni Jing 《大法炬陀羅尼經》 Scroll 11 6
Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing) 《大般泥洹經》 Scroll 5 6
Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing) 《大般泥洹經》 Scroll 6 5
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 1 5
Da Ban Niepan Jing Shu 《大般涅槃經疏》 Scroll 3 4
Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 1 4
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 4 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
方便密教 方便密教 顯發如來方便密教 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 1 35
微密教 微密教 當說微密教法門 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 28 10
密教二乘 密教二乘 是菩薩波若亦顯亦密顯教菩薩密教二乘 Fa Hua Xuan Lun 《法華玄論》 Scroll 3 10
如来密教 如來密教 已後如來密教廣行佛事說法之時 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 31 8
二密教 二密教 練小心此二密教聲聞 Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 7 5
发密教 髮密教 顯發密教恐實行之流聞後長遠乖其本情 Fa Hua Xuan Lun 《法華玄論》 Scroll 9 5
佛密教 佛密教 如是眾生於佛密教有惑亂病 Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing) 《大般泥洹經》 Scroll 2 4
名为密教 名為密教 則此自他兩教名為密教 Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 7 3
密教意生 密教意生 密教意生子 Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Lue Shi Qi Zhi Niansong Suixing Fa 《大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦隨行法》 Scroll 1 3
密教诲 密教誨 若聞如是微密教誨 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 9 3