NTI Reader
NTI Reader

大觉禅寺 (大覺禪寺) Dàjué Chán Sì

Dàjué Chán Sì proper noun Dajue Temple
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Beijing 北京 , Concept: Monastery 寺院
Notes: Located in the Haidian District