NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

维他命 (維他命) wéitāmìng

wéitāmìng noun a vitamin
Domain: Health 健康
Notes: (Sun 2006, loc. 1582)