NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

肯尼亚先令 (肯尼亞先令) Kěnníyà xiānlìng

Kěnníyà xiānlìng noun Kenya shilling
Domain: Economics 经济 , Subdomain: Kenya 肯尼亚 , Concept: Currency 货币
Notes: Unit of currency in Kenya (WIKI 'ISO_4217')