NTI Reader
NTI Reader

kuāng

kuāng verb to correct / to restore / to revise
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (Unihan '匡')

Contained in

方匡匡王赵匡胤赵匡义赵匡乂云门匡真禅师广录云门匡真匡山匡庐匡正倪匡匡君救主

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Bian Zheng Lun 《辯正論》 Scroll 4 10
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 3 9
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 1 9
Chuan Fa Zhengzong Ji 《傳法正宗記》 Scroll 8 8
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 3 8
Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 20 7
Lushan Ji 《廬山記》 Scroll 1 7
Records of the Transmission of the Lamp 《景德傳燈錄》 Scroll 25 6
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 29 5
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 22 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
匡郭 匡郭 匡郭已圓 Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 《妙法蓮華經玄義》 Scroll 9 7
匡护 匡護 諸如來記別匡護 Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 13 6
匡助 匡助 假使居位人思匡助除其衰惱 Shi Zhu Pi Po Sha Lun 《十住毘婆沙論》 Scroll 6 6
匡化 匡化 匡化不周 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 6 5
匡救 匡救 內護匡救僧眾擯罰羯磨法 Jiemo 《羯磨》 Scroll 1 5
匡辅 匡輔 匡輔法王 Miaofa Lianhua Jing Wen Ju 《妙法蓮華經文句》 Scroll 2 5
匡济 匡濟 匡濟 Prajñāpradīpamūlamadhyamakavṛtti (Bore Deng Lun Shi) 《般若燈論釋》 Scroll 1 4
匡维 匡維 事理無隔匡維正 Amituo Jing Yi Ji 《阿彌陀經義記》 Scroll 1 4
匡肘 匡肘 又腰者匡肘 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 4
匡持 匡持 上四依品匡持佛法 Da Ban Niepan Jing Shu 《大般涅槃經疏》 Scroll 22 3