1. adjective deep / true / sincere / genuine
  Domain: Literary Chinese 文言文
 2. adjective sincere / true
  Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

笃信天笃笃厚笃行笃实诚笃笃学笃定病笃危笃笃爱笃病笃实正经笃学不倦

Collocations

 • 困笃 (睏笃) 困篤羸瘦 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 9 — count: 92
 • 弥笃 (彌笃) 精勤彌篤報至彌疾 — Za Piyu Jing 《雜譬喻經》, Scroll 1 — count: 8
 • 羸笃 (羸笃) 日就羸篤 — Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》, Scroll 36 — count: 8
 • 笃论 (笃論) 篤論無人 — Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 《妙法蓮華經玄義》, Scroll 1 — count: 6
 • 笃疾 (笃疾) 如是不久王得篤疾 — Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》, Scroll 3 — count: 6
 • 愈笃 (愈笃) 所求愈篤船去愈疾 — Za Piyu Jing 《雜譬喻經》, Scroll 1 — count: 5
 • 委笃 (委笃) 有釋氏沙羅疾病委篤 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 37 — count: 5
 • 笃励 (笃勵) 見諸比丘共相篤勵懇惻其心 — Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》, Scroll 7 — count: 5
 • 笃乐 (笃樂) 篤樂無疑思惟分別 — Guang Zan Jing 《光讚經》, Scroll 3 — count: 5
 • 笃重 (笃重) 遇患篤重 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 7 — count: 4