NTI Reader
NTI Reader

给孤独园 (給孤獨園) Jǐgūdú Yuán

Jǐgūdú Yuán proper noun Anāthapiṇḍada’s park / Anathapimdasya arama
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Place Name 地名
Notes: A place where the Buddha lived, located in 舍衛 Śrāvastī (FGDB '給孤獨園'; BL 'Anāthapiṇḍada')

Contained in

舍卫国祗树给孤独园只树给孤独园

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 11 16
Mūlasarvāstivādavinayayasangraha (Genben Sapoduo Bu Lu She) 《根本薩婆多部律攝》 Scroll 10 16
Mūlasarvāstivādavinayayasangraha (Genben Sapoduo Bu Lu She) 《根本薩婆多部律攝》 Scroll 13 16
Mūlasarvāstivādavinayayasangraha (Genben Sapoduo Bu Lu She) 《根本薩婆多部律攝》 Scroll 12 15
Mūlasarvāstivādavinayayasangraha (Genben Sapoduo Bu Lu She) 《根本薩婆多部律攝》 Scroll 6 14
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 10 14
Mūlasarvāstivādavinayayasangraha (Genben Sapoduo Bu Lu She) 《根本薩婆多部律攝》 Scroll 11 11
Mūlasarvāstivādavinayayasangraha (Genben Sapoduo Bu Lu She) 《根本薩婆多部律攝》 Scroll 7 11
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Chujia Shi) 《根本說一切有部毘奈耶出家事》 Scroll 3 9
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 3 9

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
逝多林给孤独园 逝多林給孤獨園 薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園 Miao Se Wang Yinyuan Jing《妙色王因緣經》 Scroll 1 175
城给孤独园 城給孤獨園 佛在室羅伐城給孤獨園 Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 1 146
胜林给孤独园 勝林給孤獨園 在勝林給孤獨園 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 123
林给孤独园 林給孤獨園 住誓多林給孤獨園 Yuanqi Jing (Pratītyasamutpādādivibhaṅganirdeśa Sūtra) 《放牛經》 Scroll 1 36
给孤独园说 給孤獨園說 筏誓多林給孤獨園說 Jingang Banruoboluomi Jing Lueshu 《金剛般若波羅蜜經略疏》 Scroll 1 30
树给孤独园 樹給孤獨園 樹給孤獨園 Fo Shuo Jiangu Nu Jing 《佛說堅固女經》 Scroll 1 11
会给孤独园 會給孤獨園 第九會給孤獨園說一品二十一卷 Dafang Guang Fo Huayan Jing Yuan Xing Guan Men Gu Mu 《大方廣佛華嚴經願行觀門骨目》 Scroll 2 10
树林给孤独园 樹林給孤獨園 祇陀樹林給孤獨園 Guangyi Famen Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《廣義法門經》 Scroll 1 9
舍卫国给孤独园 舍衛國給孤獨園 今佛在舍衛國給孤獨園 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 7
在给孤独园 在給孤獨園 佛在給孤獨園 Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 4 7