NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

迦陵频伽 (迦陵頻伽) jiālíngpínjiā

jiālíngpínjiā noun a kalavinka bird
Domain: Classical Chinese 古文 , Concept: Bird 鸟

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Ratnakāraṇḍa (Dafangguang Bao Qie Jing) 《大方廣寶篋經》 Scroll 1 4
Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 8 3
Gautama Prajñāruci (Youpoyi Jingxing Famen Jing) 《優婆夷淨行法門經》 Scroll 2 3
Bodhisattvabuddhānusmṛtisamādhi (Pusa Nian Fo Sanmei Jing) 《菩薩念佛三昧經》 Scroll 3 3
Śikṣāsamuccaya (Dasheng Ji Pusa Xue Lun) 《大乘集菩薩學論》 Scroll 23 2
Wu Liang Shou Jing Lian Yi Shu Wen Zan 《無量壽經連義述文贊》 Scroll 1 2
Amituo Jing Shu 《阿彌陀經疏》 Scroll 1 2
Amituo Jing Tong Zan Shu 《阿彌陀經通贊疏》 Scroll 2 2
Amituo Jing Yao Jie 《阿彌陀經要解》 Scroll 1 2
Bodhisattvabuddhānusmṛtisamādhi (Dafangdeng Da Ji Jing Pusa Nian Fo Sanmei Fen) 《大方等大集經菩薩念佛三昧分》 Scroll 6 2

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
迦陵频伽声 迦陵頻伽聲 迦陵頻伽聲 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 1 43
迦陵频伽鸟 迦陵頻伽鳥 迦陵頻伽鳥 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 49 24
迦陵频伽音 迦陵頻伽音 迦陵頻伽音 Ren Xian Jing 《人仙經》 Scroll 1 7
迦陵频伽梵音 迦陵頻伽梵音 迦陵頻伽梵音聲 Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Pusa Xing Fangbian Jingjie Shentong Bianhua Jing) 《佛說菩薩行方便境界神通變化經》 Scroll 2 5
云海迦陵频伽 雲海迦陵頻伽 品云迦陵頻伽聲 Fa Hua Xuan Lun 《法華玄論》 Scroll 10 5
譬如迦陵频伽 譬如迦陵頻伽 譬如迦陵頻伽鳥 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 78 5
南无迦陵频伽 南無迦陵頻伽 南無迦陵頻伽聲佛 Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 12 3
迦陵频伽梵声 迦陵頻伽梵聲 迦陵頻伽梵聲相 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 24 3
迦陵频伽等 迦陵頻伽等 超勝迦陵頻伽等 Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra (Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing) 《金光明最勝王經》 Scroll 10 3
迦陵频伽凫 迦陵頻伽鳧 有迦陵頻伽鳧鴈鴛鴦命命諸鳥出和雅音 Wu Liang Shou Jing Lian Yi Shu Wen Zan 《無量壽經連義述文贊》 Scroll 1 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
迦陵頻伽 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 1
迦陵頻伽 Scroll 1 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 1
迦陵頻伽 Scroll 1 in Candraprabhabodhisattvacaryāvadāna 《月光菩薩經》 1
迦陵頻伽 Scroll 1 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1
迦陵頻伽 Scroll 5 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1
迦陵頻伽 Scroll 8 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 3
迦陵頻伽 Scroll 9 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1
迦陵頻伽 Scroll 11 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1
梵音深遠迦陵頻伽 Scroll 1 in Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 1
迦陵頻伽 Scroll 5 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
迦陵頻伽 Scroll 19 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
迦陵頻伽 Scroll 49 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
迦陵頻伽 Scroll 8 in Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 1
迦陵頻伽 Scroll 1 in The Sūtra on the Mahāyāna Practice of the Six Perfections 《大乘理趣六波羅蜜多經》 1
迦陵頻伽 Scroll 3 in The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 1
迦陵頻伽 Scroll 6 in The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 1
迦陵頻伽 Scroll 3 in The Lotus Sutra (Tian Pin Miaofa Lianhua Jing) - alternate translation 《添品妙法蓮華經》 1
迦陵頻伽 Scroll 6 in The Lotus Sutra (Tian Pin Miaofa Lianhua Jing) - alternate translation 《添品妙法蓮華經》 1
迦陵頻伽梵音 Scroll 2 in Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Pusa Xing Fangbian Jingjie Shentong Bianhua Jing) 《佛說菩薩行方便境界神通變化經》 1
迦陵頻伽 Scroll 1 in Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Dasazhenigan Zi Suo Shuo Jing) 《大薩遮尼乾子所說經》 1
迦陵頻伽 Scroll 51 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
迦陵頻伽美妙 Scroll 14 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
譬如迦陵頻伽 Scroll 78 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
迦陵頻伽梵聲 Scroll 24 in Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 1
譬如雪山迦陵頻伽 Scroll 36 in Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 1