NTI Reader
NTI Reader

迦陵频伽 (迦陵頻伽) jiālíngpínjiā

jiālíngpínjiā noun a kalavinka bird
Domain: Literary Chinese 文言文 , Concept: Bird 鸟

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Ratnakāraṇḍa (Dafangguang Bao Qie Jing) 《大方廣寶篋經》 Scroll 1 4
Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 8 3
Gautama Prajñāruci (Youpoyi Jingxing Famen Jing) 《優婆夷淨行法門經》 Scroll 2 3
Bodhisattvabuddhānusmṛtisamādhi (Pusa Nian Fo Sanmei Jing) 《菩薩念佛三昧經》 Scroll 3 3
Amituo Jing Shu 《阿彌陀經疏》 Scroll 1 2
Amituo Jing Tong Zan Shu 《阿彌陀經通贊疏》 Scroll 2 2
Śikṣāsamuccaya (Dasheng Ji Pusa Xue Lun) 《大乘集菩薩學論》 Scroll 23 2
Amituo Jing Yao Jie 《阿彌陀經要解》 Scroll 1 2
Bodhisattvabuddhānusmṛtisamādhi (Dafangdeng Da Ji Jing Pusa Nian Fo Sanmei Fen) 《大方等大集經菩薩念佛三昧分》 Scroll 6 2
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 100 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
迦陵频伽声 迦陵頻伽聲 迦陵頻伽聲 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 1 43
迦陵频伽鸟 迦陵頻伽鳥 迦陵頻伽鳥 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 49 24
迦陵频伽音 迦陵頻伽音 迦陵頻伽音 Ren Xian Jing 《人仙經》 Scroll 1 7
迦陵频伽梵音 迦陵頻伽梵音 迦陵頻伽梵音聲 Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Pusa Xing Fangbian Jingjie Shentong Bianhua Jing) 《佛說菩薩行方便境界神通變化經》 Scroll 2 5
云迦陵频伽 雲迦陵頻伽 品云迦陵頻伽聲 Fa Hua Xuan Lun 《法華玄論》 Scroll 10 5
譬如迦陵频伽 譬如迦陵頻伽 譬如迦陵頻伽鳥 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 78 5
南无迦陵频伽 南無迦陵頻伽 南無迦陵頻伽聲佛 Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 12 3
迦陵频伽等 迦陵頻伽等 超勝迦陵頻伽等 Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra (Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing) 《金光明最勝王經》 Scroll 10 3
迦陵频伽梵声 迦陵頻伽梵聲 迦陵頻伽梵聲相 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 24 3
雪山迦陵频伽 雪山迦陵頻伽 譬如雪山迦陵頻伽鳥 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 36 2