NTI Reader
NTI Reader

迦陵频伽 (迦陵頻伽) jiālíngpínjiā

jiālíngpínjiā noun kalavinka / kalaviṅka
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Bird 鸟
Notes: See 迦陵頻伽鳥 (FGDB '迦陵頻伽鳥')

Contained in

迦陵频伽鸟

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 8 3
Bodhisattvabuddhānusmṛtisamādhi (Pusa Nian Fo Sanmei Jing) 《菩薩念佛三昧經》 Scroll 3 3
Gautama Prajñāruci (Youpoyi Jingxing Famen Jing) 《優婆夷淨行法門經》 Scroll 2 3
Ratnakāraṇḍa (Dafangguang Bao Qie Jing) 《大方廣寶篋經》 Scroll 1 2
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 100 2
Bodhisattvabuddhānusmṛtisamādhi (Dafangdeng Da Ji Jing Pusa Nian Fo Sanmei Fen) 《大方等大集經菩薩念佛三昧分》 Scroll 5 2
Amituo Jing Tong Zan Shu 《阿彌陀經通贊疏》 Scroll 2 2
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 4 2
Śikṣāsamuccaya (Dasheng Ji Pusa Xue Lun) 《大乘集菩薩學論》 Scroll 23 2
Wu Liang Shou Jing Lian Yi Shu Wen Zan 《無量壽經連義述文贊》 Scroll 1 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
迦陵频伽声 迦陵頻伽聲 迦陵頻伽聲 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 1 43
迦陵频伽音 迦陵頻伽音 迦陵頻伽音 Ren Xian Jing 《人仙經》 Scroll 1 7
云迦陵频伽 雲迦陵頻伽 品云迦陵頻伽聲 Fa Hua Xuan Lun 《法華玄論》 Scroll 10 5
迦陵频伽梵音 迦陵頻伽梵音 迦陵頻伽梵音聲 Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Pusa Xing Fangbian Jingjie Shentong Bianhua Jing) 《佛說菩薩行方便境界神通變化經》 Scroll 2 5
迦陵频伽梵声 迦陵頻伽梵聲 迦陵頻伽梵聲相 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 24 3
迦陵频伽等 迦陵頻伽等 超勝迦陵頻伽等 Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra (Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing) 《金光明最勝王經》 Scroll 10 3
南无迦陵频伽 南無迦陵頻伽 南無迦陵頻伽聲佛 Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 12 3
迦陵频伽美妙 迦陵頻伽美妙 迦陵頻伽美妙音 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 14 2
迦陵频伽鹦鹉 迦陵頻伽鸚鵡 上又畫白鶴孔雀迦陵頻伽鸚鵡舍利共命之 Yizi Fo Ding Lunwang Jing 《一字佛頂輪王經》 Scroll 1 2
迦陵频伽微妙 迦陵頻伽微妙 迦陵頻伽微妙音聲 Bodhisattvapiṭaka (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 《佛說大乘菩薩藏正法經》 Scroll 7 2