NTI Reader
NTI Reader

声闻 (聲聞) shēngwén

shēngwén proper noun Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: śrāvaka, Pāli: sāvaka; literally, a listener (FGDB '聲聞'); FGS translation standard: Sravaka Realm / Sravaka

Contained in

声闻界声闻身声闻乘声闻乘者声闻藏声闻缘觉定性声闻声闻戒

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 Scroll 1 97
Dasheng Xiuxing Pusa Xing Men Zhu Jing Yao Ji 《大乘修行菩薩行門諸經要集》 Scroll 1 96
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 17 85
Dasheng Fa Yuan Yi Lin Zhang 《大乘法苑義林章》 Scroll 2 69
A Brief Commentary on the Lotus Sūtra 《法華論疏》 Scroll 2 66
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 8 62
Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 Scroll 1 62
Daśacakrakṣitigarbha (Dasheng Da Ji Dizang Shi Lun Jing) 《大乘大集地藏十輪經》 Scroll 10 60
Daśacakrakṣitigarbha (Dasheng Da Ji Dizang Shi Lun Jing) 《大乘大集地藏十輪經》 Scroll 9 57
Saddharmapuṇḍarīkopadeśa (Miaofa Lianhua Jing Lun You Bo Ti She) 《妙法蓮華經論優波提舍》 Scroll 1 56

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
声闻中 聲聞中 聲聞中第一 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 54
声闻众 聲聞眾 所度聲聞眾 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 18
声闻弟子 聲聞弟子 又沙門瞿曇為諸聲聞弟子之所宗奉 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 18
及声闻 及聲聞 及聲聞法 Ren Xian Jing 《人仙經》 Scroll 1 14
声闻人 聲聞人 三者聲聞人 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 11
声闻说 聲聞說 為聲聞說 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 7
声闻说法 聲聞說法 謂大師為聲聞說法 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 29 7
修声闻 修聲聞 能令修聲聞行者到安隱地 Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 Scroll 1 6
如来声闻 如來聲聞 我今復說七佛如來聲聞弟子 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 5
声闻苾刍 聲聞苾蒭 我此聲聞苾芻 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 1 5