NTI Reader
NTI Reader

三界 Sān Jiè

Sān Jiè proper noun The Three Realms
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (1) 欲界 the Realm of Desire、(2) 色界 the Realm of Form、(3) 无色界 the Formless Realm (FGDB '三界')

Contained in

三界论越三界越三界菩萨能胜三界救度能动三界救度三种悉地破地狱转业障出三界秘密陀罗尼法佛顶尊胜心破地狱转业障出三界秘密三身佛果三种悉地真言仪轨佛顶尊胜心破地狱转业障出三界秘密陀罗尼金刚顶超胜三界经说文殊五字真言胜相三界二十八天盘山三界无法三界无法三界星华三界为心光照三界眼内有尘三界小三界独尊

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Apidamo Pin Lei Zu Lun) 《阿毘達磨品類足論》 Scroll 9 81
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 170 72
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 91 70
Ren Wang Jing Shu 《仁王經疏》 Scroll 2 66
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 6 65
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 47 60
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 4 56
Ren Wang Bore Jing Shu 《仁王般若經疏》 Scroll 2 55
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 55 51
Ren Wang Hu Guo Boreluomi Jing Shu 《仁王護國般若波羅蜜多經疏》 Scroll 2 50

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
三界中 三界中 三界中眼 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 14
三界知 三界知 見三界知如真 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 47 12
见三界 見三界 見三界知如真 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 47 8
三界诸天 三界諸天 如來觀於三界諸天人民 Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 2 5
谓三界 謂三界 謂三界 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 5
在三界 在三界 在三界安隱 Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《新歲經》 Scroll 1 5
三界尊 三界尊 是三界尊實我所天 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 5
独步三界 獨步三界 相好光明獨步三界 Fanmoyu Jing (Brahmāyusutta) 《梵摩渝經》 Scroll 1 4
三界众生 三界眾生 三界眾生無見頂者 Fanmoyu Jing (Brahmāyusutta) 《梵摩渝經》 Scroll 1 4
三界苦 三界苦 滅三界苦 Fomu Bannihuan Jing 《佛母般泥洹經》 Scroll 1 3