NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

加利福尼亚州 (加利福尼亞州) Jiālìfúníyà Zhōu

Jiālìfúníyà Zhōu proper noun State of California
Domain: Places 地方 , Subdomain: United States 美国 , Concept: State 州
Notes: (Guoyu '加利福尼亞州'; Wikipedia '加利福尼亞州')