NTI Reader
NTI Reader

来世 (來世) lái shì

lái shì noun future worlds / the next world / the next life
Domain: Buddhism 佛教
Notes: See 後生

Contained in

古来世时经未来世

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Saptatathāgatapūrvapraṇidhānaviśeṣavistara (Yaoshi Liuli Guang Qi Fo Ben Yuan Gongde Jing) 《藥師琉璃光七佛本願功德經》 Scroll 1 44
Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 Scroll 1 16
Bhaiṣajyagurupūrvapraṇidhānaviśeṣavistara (Medicine Buddha Sutra / Yaoshi Rulai Benyuan Jing) 《佛說藥師如來本願經》 Scroll 1 14
Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 4 14
Bhaiṣajyaguruvaiḍūryaprabhāsapūrvapraṇidhānaviśeṣavistara (Medicine Buddha Sutra / Yaoshi Liuli Guang Rulai Ben Yuan Gongde Jing) 《藥師琉璃光如來本願功德經》 Scroll 1 12
Benyuan Yaoshi Jing Guji 《本願藥師經古迹》 Scroll 1 12
Fo Shuo Guan Ding Jing 《佛說灌頂經》 Scroll 12 12
Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 4 11
Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 2 11
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 57 10

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
来世过 來世過 汝於來世過一恒河沙等阿僧祇劫 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 4 32
来世经 來世經 於當來世經六十八俱胝大劫修菩薩行 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 10 8
来世具足 來世具足 願我來世具足當得無上戒足 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 10 5
来世精勤 來世精勤 願當來世精勤修學菩薩道時 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 399 5
来世九十一 來世九十一 汝於來世九十一劫 Zhong Benqi Jing 《中本起經》 Scroll 1 4
来世定能 來世定能 善女人等於當來世定能安立無量百千俱胝那庾多諸有情類 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 302 4
来世菩萨 來世菩薩 當來世菩薩亦如是 Xiaopin Boreboluomi Jing 《小品般若波羅蜜經》 Scroll 5 4
来世成 來世成 若汝來世成無上道 Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 Scroll 3 4
令来世 令來世 亦令來世實舉罪比丘而不變悔 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 18 3
来世能 來世能 云何來世能償我 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 43 3