NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

菩提萨埵 (菩提薩埵) pútísàduǒ

pútísàduǒ proper noun bodhisattva
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: bodhisattva, Pāli: bodhisatta; literally meaning 'enlightenment being' in Sanskrit and understood to mean a being who has determined to achieve enlightenment. The Chinese term 菩薩 is an abbreviation of 菩提薩埵, which transliterates the Sanskrit term. In Theravāda Buddhism the term bodhisattva is used exclusively to refer to Śākyamuni buddha in his past lifetimes. In Mahāyāna Buddhism the term is used much more widely (BL 'bodhisattva'; FGDB '菩薩').

Contained in

世尊圣者千眼千首千足千舌千臂观自在菩提萨埵怛嚩广大圆满无碍大悲心陀罗尼

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Saṅghāṭīsūtradharmaparyāya (Sanghata Sutra) 《僧伽吒經》 Scroll 1 68
Saṅghāṭīsūtradharmaparyāya (Sanghata Sutra) 《僧伽吒經》 Scroll 2 68
Saṅghāṭīsūtradharmaparyāya (Sanghata Sutra) 《僧伽吒經》 Scroll 3 50
Tuoluoni Za Ji 《陀羅尼雜集》 Scroll 6 33
Sarvatathāgatatattvasaṃgraha (Jingang Ding Yujia Zhong Lue Chu Niansong Jing) 《金剛頂瑜伽中略出念誦經》 Scroll 2 32
Saṅghāṭīsūtradharmaparyāya (Sanghata Sutra) 《僧伽吒經》 Scroll 4 29
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 4 25
Dafangguang Pusa Shi Di Jing 《佛說大方廣菩薩十地經》 Scroll 1 20
Sarvatathāgatatattvasaṃgraha (Jingang Ding Yujia Zhong Lue Chu Niansong Jing) 《金剛頂瑜伽中略出念誦經》 Scroll 1 17
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 60 11

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
药上菩提萨埵 藥上菩提薩埵 爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵 Saṅghāṭīsūtradharmaparyāya (Sanghata Sutra) 《僧伽吒經》 Scroll 2 80
勇菩提萨埵 勇菩提薩埵 一切勇菩提薩埵 Saṅghāṭīsūtradharmaparyāya (Sanghata Sutra) 《僧伽吒經》 Scroll 1 68
菩提萨埵摩诃萨埵 菩提薩埵摩訶薩埵 共菩提薩埵摩訶薩埵六萬二千人俱 Saṅghāṭīsūtradharmaparyāya (Sanghata Sutra) 《僧伽吒經》 Scroll 1 47
菩提萨埵白佛 菩提薩埵白佛 爾時無盡智菩提薩埵白佛言 Dafangguang Pusa Shi Di Jing 《佛說大方廣菩薩十地經》 Scroll 1 40
菩提萨埵言 菩提薩埵言 一切勇菩提薩埵言 Saṅghāṭīsūtradharmaparyāya (Sanghata Sutra) 《僧伽吒經》 Scroll 1 27
金刚藏菩提萨埵 金剛藏菩提薩埵 與金剛藏菩提薩埵無映奪身 Daśabhūmikasūtra (Foshuo Shi Zhu Jing) 《十住經》 Scroll 1 7
隷菩提萨埵 隷菩提薩埵 彌帝隷菩提薩埵 Saṅghāṭīsūtradharmaparyāya (Sanghata Sutra) 《僧伽吒經》 Scroll 1 6
伽沙菩提萨埵 伽沙菩提薩埵 見西方界七十億恒伽沙菩提薩埵而來向此 Saṅghāṭīsūtradharmaparyāya (Sanghata Sutra) 《僧伽吒經》 Scroll 4 5
亿菩提萨埵 億菩提薩埵 無量億菩提薩埵 Saṅghāṭīsūtradharmaparyāya (Sanghata Sutra) 《僧伽吒經》 Scroll 1 4
万亿菩提萨埵 萬億菩提薩埵 從於西方有六萬億菩提薩埵俱來集會 Saṅghāṭīsūtradharmaparyāya (Sanghata Sutra) 《僧伽吒經》 Scroll 2 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
菩提薩埵 Scroll 1 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
菩提薩埵種族寂然 Scroll 6 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 3
所謂隨順聽聞菩提薩埵 Scroll 8 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 2
菩提薩埵發生 Scroll 9 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 2
菩提薩埵布施尊者本生 Scroll 10 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
有名菩提薩埵 Scroll 4 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
菩提薩埵 Scroll 51 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
菩提薩埵自性空不可 Scroll 487 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 1
菩提薩埵般若波羅蜜多 Scroll 593 in The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 9
菩提薩埵般若波羅蜜多 Scroll 1 in Prajñāpāramitā Heart Sūtra 《般若波羅蜜多心經》 1
菩提薩埵般若波羅蜜多 Scroll 1 in Pubian Zhi Cang Boreluomiduo Xin Jing 《普遍智藏般若波羅蜜多心經》 1
菩提薩埵般若波羅蜜多心無罣礙 Scroll 1 in Prajñāpāramitā Heart Sūtra 《般若波羅蜜多心經》 1
菩提薩埵般若波羅蜜多 Scroll 1 in Prajñāpāramitā Heart Sūtra 《般若波羅蜜多心經》 1
菩提薩埵 Scroll 31 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
菩提薩埵 Scroll 57 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
金剛藏菩提薩埵 Scroll 1 in Daśabhūmikasūtra (Foshuo Shi Zhu Jing) 《十住經》 4
菩提薩埵初地 Scroll 2 in Daśabhūmikasūtra (Foshuo Shi Zhu Jing) 《十住經》 1
菩提薩埵 Scroll 5 in Daśabhūmikasūtra (Foshuo Shi Zhu Jing) 《十住經》 1
金剛藏菩提薩埵 Scroll 9 in Daśabhūmikasūtra (Foshuo Shi Zhu Jing) 《十住經》 3
彌勒菩薩賢劫一切菩提薩埵 Scroll 1 in Dafangguang Pusa Shi Di Jing 《佛說大方廣菩薩十地經》 20
菩提薩埵如實受記 Scroll 26 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 2
菩提薩埵 Scroll 36 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1
是故得名菩提薩埵 Scroll 6 in Bodhisattvapiṭaka (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 《佛說大乘菩薩藏正法經》 1
菩提薩埵 Scroll 1 in Daśacakrakṣitigarbha (Dafangguang Shi Lun Jing) 《大方廣十輪經》 1
菩提薩埵摩訶薩埵二千 Scroll 1 in Saṅghāṭīsūtradharmaparyāya (Sanghata Sutra) 《僧伽吒經》 68