NTI Reader
NTI Reader

自利利他 zì lì lì tā

zì lì lì tā phrase the perfecting of self for the benefit of others
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (For All Living Beings)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 35 18
Bodhisattvabhūmi (Pusa Shan Jie Jing) 《菩薩善戒經》 Scroll 5 13
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 9 10
Cheng Weishi Lun Yan Mi 《成唯識論演祕》 Scroll 1 9
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 36 9
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 11 7
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 8 7
Wu Liang Shou Jing You Po Ti She Yuan Sheng Ji Zhu 《無量壽經優婆提舍願生偈註》 Scroll 2 6
Upāsakāśīlasūtra (Youposai Jie Jing) 《優婆塞戒經》 Scroll 2 6
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 14 6

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
自利利他行 自利利他行 自利利他行 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 28 8
种类自利利他 種類自利利他 四安樂種類自利利他 Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 35 6
世自利利他 世自利利他 汝等今世及以後世自利利他 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 55 5
菩萨自利利他 菩薩自利利他 是名菩薩自利利他 Upāsakāśīlasūtra (Youposai Jie Jing) 《優婆塞戒經》 Scroll 2 4
不能自利利他 不能自利利他 是故不能自利利他 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 33 4
种自利利他 種自利利他 四種自利利他 Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 35 4
自利利他功德 自利利他功德 如來自利利他功德莊嚴次第成就應知 Sukhāvatīvyūhopadeśa (Wu Liang Shou Jing You Bo Ti She) 《無量壽經優波提舍》 Scroll 1 3
自利利他悉地 自利利他悉地 自利利他悉地法 Da Piluzhena Fo Shuo Yao Lue Niansong Jing 《大毘盧遮那佛說要略念誦經》 Scroll 1 3
自利利他广 自利利他廣 自利利他廣行菩薩道 Dasheng Yujia Jingang Xing Hai Manshushili Qian Bi Qian Bo Da Jiao Wang Jing 《大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經》 Scroll 9 3
自利利他正道 自利利他正道 行於自利利他正道 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 355 3