NTI Reader
NTI Reader

法门 (法門) fǎmén

fǎmén noun dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: dharmaparyāya, Pāli: dhammapariyāya, Japanese: hōmon. In Sanskrit dharmaparyāya literally means a sequence of teaching from paryāya a sequence or method. In Chinese this literally means 'Dharma door.' (BL 'dharmaparyāya'; MW 'paryāya'; FGDB '法門')

Contained in

安心法门不二法门法门寺诸法无诤三昧法门大乘止观法门六妙法门大集法门经广义法门经信力入印法门经如幻三摩地无量印法门经海意菩萨所问净印法门经佛说海意菩萨所问净印法门经优婆夷净行法门经佛说入无分别法门经入无分别法门经分别缘起初胜法门经佛说四品法门经四品法门经佛说大净法门经大净法门经大庄严法门经大乘遍照光明藏无字法门经略述金刚顶瑜伽分别圣位修证法门清净法身毘卢遮那心地法门成就一切陀罗尼三种悉地清净法身毘卢遮那心地法门成就一切陀罗尼三种悉地观自在大悲成就瑜伽莲华部念诵法门护命法门神呪经佛说无崖际总持法门经无崖际总持法门经金刚顶经大瑜伽秘密心地法门义诀释禅波罗蜜次第法门观念阿弥陀佛相海三昧功德法门法门名义集法门无量誓愿学妙法门入不二法门

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
无畏法门 無畏法門 無畏法門 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 7 9
解脱法门 解脫法門 開示分別四念處解脫法門 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 1 8
资用法门 資用法門 淨資用法門 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 7 6
觉法门 覺法門 周旋往來意覺法門 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 1 5
陀罗尼法门 陀羅尼法門 世尊釋迦牟尼說是解了一切陀羅尼法門時 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 1 5
广义法门 廣義法門 謂廣義法門 Guangyi Famen Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《廣義法門經》 Scroll 1 4
集法门 集法門 大集法門 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 2 4
死法门 死法門 所謂攝取助清淨度生死法門 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 5 4
度无极法门 度無極法門 普具諸法施度無極法門 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 1 3
心地法门 心地法門 難見難聞菩提正道心地法門 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 2 3