NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

寻欢作乐 (尋歡作樂) xún huān zuò lè

xún huān zuò lè phrase pleasure seeking
Domain: Idiom 成语