NTI Reader
NTI Reader

苦行人 kǔxíng rén

kǔxíng rén noun an ascetic
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Religion 宗教

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 7
Record of the Teaching and Practices of Siming (Siming Zunzhe Jiao Xing Lu) 《四明尊者教行錄》 Scroll 5 2
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 44 2
Dafang Guang Fo Huayan Jing Sou Xuan Fen Qi Tong Zhi Fang Gui 《大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌》 Scroll 1 1
Miaofa Lianhua Jing Wen Ju 《妙法蓮華經文句》 Scroll 1 1
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 44 1
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 6 1
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 8 1
Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 6 1
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 14 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
见苦行人 見苦行人 又見苦行人身壞命終 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 6
苦行人以为 苦行人以為 罵諸苦行人以為弊穢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 3
骂苦行人 罵苦行人 罵苦行人以為弊穢 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 2
苦行人乐 苦行人樂 或見苦行人樂為苦行 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 16 2