NTI Reader
NTI Reader

化作 huàzuò

huàzuò verb to change into / to turn into / to become
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Change 变化

Contained in

佛为阿支罗迦叶自化作苦经自化作苦经

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 32 24
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 15 17
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 39 17
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 63 15
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 22 15
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 40 15
Xumoti Nu Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《須摩提女經》 Scroll 1 14
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 64 14
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 14
Caturdārakasamādhisūtra (Fangdeng Ban Niepan Jing) 《方等般泥洹經》 Scroll 2 14

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
化作弟子 化作弟子 能呪化作弟子 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 32 24
化作年少 化作年少 我寧可化作年少小兒童男形像 Mo Rao Luan Jing 《魔嬈亂經》 Scroll 1 23
化作五百 化作五百 化作五百重閣房舍 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 49 18
上化作 上化作 一一牙上化作七浴池 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 4 7
化作大 化作大 即化作大龍 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 39 7
化作七 化作七 牙化作七浴池 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 3 6
化作七宝 化作七寶 化作七寶交露 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 5 5
瞿昙化作 瞿曇化作 若優婆離居士受沙門瞿曇化作弟子者 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 32 5
化作摩纳 化作摩納 魔王化作摩納 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 2 5
居士化作 居士化作 若沙門瞿曇受優婆離居士化作弟子者 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 32 5