NTI Reader
NTI Reader

放逸 fàngyì

fàngyì noun heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Mental Factor 心所
Notes: Sanskrit equivalent: pramāda; one of the six root unwholesome mental factors (六大煩惱地法)

Contained in

不放逸座不放逸

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dharmasamuccaya (Zhu Fa Ji Yao Jing) 《諸法集要經》 Scroll 2 96
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 37 83
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 59 83
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 52 78
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 57 72
Dharmasamuccaya (Zhu Fa Ji Yao Jing) 《諸法集要經》 Scroll 3 68
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 30 62
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 33 62
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 60 61
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 56 47

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
放逸行 放逸行 勿造放逸行 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 32
恣放逸 恣放逸 令憍恣放逸 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 47 19
行放逸 行放逸 以心縱蕩行放逸故 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 14
酒放逸 酒放逸 阿羅訶真人盡形壽離酒放逸 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 55 6
放逸心 放逸心 長放逸心 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 3 6
放逸意 放逸意 放逸意結 Fanzhi Ji Shui Jing Jing (Vatthūpamasūtta) 《梵志計水淨經》 Scroll 1 6
起放逸 起放逸 三恒起放逸 Guangyi Famen Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《廣義法門經》 Scroll 1 5
放逸人 放逸人 放逸人 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 12 5
治放逸 治放逸 如治放逸行 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 12 5
知放逸 知放逸 今當令汝知放逸苦 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 4